Czy pol­scy żoł­nie­rze doja­dą do sprzętu?

Nie daj­my się wcią­gnąć w dzia­ła­nia woj­sko­we na Ukra­inie — mówi Andrzej Kumor
Jeśli obejrzałaś/eś i podo­ba Ci się roz­waż wsparcie: 💙

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be


 

Pola­ca­my tekst:

Woj­na rosyj­sko-ukra­iń­ska sta­ła się wal­ką zastęp­czą mię­dzy ame­ry­kań­skim glo­ba­li­zmem a wie­lo­bie­gu­no­wym świa­tem państw naro­do­wych, wol­nym od ame­ry­kań­skiej hegemonii.