Histo­ryk prof. Andrzej Nowak oce­nił, że wizje czę­ści sym­pa­ty­ków Kon­fe­de­ra­cji dot. moż­li­wej współ­pra­cy z Rosją, to “prze­jaw bez­den­nej głupoty”.

– Mówię to do tych sym­pa­ty­ków Kon­fe­de­ra­cji, któ­rzy cza­sem roili, co strasz­nie mnie dener­wo­wa­ło, jako prze­jaw bez­den­nej głu­po­ty, o moż­li­wej współ­pra­cy Pol­ski z Rosją. Nie­któ­rzy nawet do tego łaj­dac­twa się posu­wa­li, któ­ra mogła­by dopro­wa­dzić do podzia­łu Ukra­iny wska­zał prof. Nowak w nagra­niu opu­bli­ko­wa­nym przez por­tal pch24.pl.

Dalej histo­ryk odniósł się do wypo­wie­dzi i dzia­łań poli­ty­ków Kon­fe­de­ra­cji: Grze­go­rza Brau­na oraz Janu­sza Korwin-Mikkego.

– Zwra­cam się do auto­rów tych nie­mą­drych dywa­ga­cji. Histo­ria poka­zu­je, że Rosja zawsze prę­dzej poro­zu­mie się z Niem­ca­mi ws. podzia­łu Pol­ski lub podzia­łów wpły­wów w Pol­sce, niż wybie­rze słab­sze­go part­ne­ra, jakim może być Pol­ska. Nawet rzą­dzo­na przez takich idio­tów jak pan Braun czy Kor­win-Mik­ke. Uży­wam tego ostre­go sfor­mu­ło­wa­nia, bo ich wypo­wie­dzi nt. poli­ty­ki zagra­nicz­nej nie nada­ją się do inne­go sko­men­to­wa­nia – oce­nił prof. Andrzej Nowak.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be