Archi­die­ce­zja bostoń­ska ogło­si­ła 16 czerw­ca, że pozba­wia tytu­łu „kato­lic­ka” szko­łę pod­sta­wo­wą w Wor­ce­ste­rze oraz nie zezwa­la na odpra­wia­nie tam odtąd mszy św. Powo­dem tak dra­stycz­nej decy­zji było wywie­sza­nie przez tę pla­ców­kę flag LGBT i ruchu Black Life Matters.

Spra­wa doty­czy jezu­ic­kiej, choć kie­ro­wa­nej przez świec­kich, szko­ły pod­sta­wo­wej „Nati­vi­ty” (Naro­dze­nia Pań­skie­go) w mie­ście Wor­ce­ster w sta­nie Mas­sa­chu­setts (65 km na zachód od Bosto­nu). Jej dyrek­cja nie pod­po­rząd­ko­wa­ła się wcze­śniej­szym proś­bom tam­tej­sze­go bisku­pa Rober­ta McMa­nu­sa o zdję­cie tych flag ze szkol­ne­go frontonu.

W naj­now­szym dekre­cie biskup przy­wo­łał swo­ją wcze­śniej­szą proś­bę wysła­ną do szko­ły w maju br. Tłu­ma­czył wów­czas, że „sym­bo­le te [fla­gi] kry­ją w sobie spe­cy­ficz­ne pro­gra­my i ide­olo­gie, sprzecz­ne z kato­lic­ką moral­no­ścią i nauką spo­łecz­ną”. Pod­kre­ślił, że pod­czas gdy życie czar­no­skó­rych oby­wa­te­li i w ogó­le wszyst­kich ludzi zasłu­gu­je na sza­cu­nek, to orga­ni­za­cje rady­kal­ne „zra­bo­wa­ły” (hijac­ked) to (kościel­ne) prze­sła­nie o powszech­nej rów­no­ści osób, pro­pa­gu­jąc roz­bi­cie rodzi­ny – pod­sta­wo­wej komór­ki spo­łecz­nej – co też jest nie do pogo­dze­nia z war­to­ścia­mi kato­lic­ki­mi”. Ruchy te pro­mu­ją więc dzia­łal­ność prze­ciw­ną nauce kato­lic­kiej. „Wywie­sza­jąc takie fla­gi szko­ła [kato­lic­ka] wysy­ła zatem ludziom myl­ne i gor­szą­ce prze­sła­nie o sta­no­wi­sku Kościo­ła w tej spra­wie” – napi­sał biskup.

Pod­kre­ślił następ­nie, że zgod­nie z pra­wem kano­nicz­nym to on odpo­wia­da za szko­ły kato­lic­kie na tere­nie swej die­ce­zji, w tym tak­że za te, któ­ry­mi zarzą­dza­ją świec­cy, ale któ­re mają w swej nazwie sło­wa „szko­ła kato­lic­ka”. Powo­łał się tak­że na naj­now­sze wska­za­nia Waty­ka­nu doty­czą­ce szkół kato­lic­kich, któ­re są „pod­mio­ta­mi kościel­ny­mi” i jako takie „uczest­ni­czą w misji Kościo­ła i powin­ny sto­so­wać się do jego wskazań”.

Poza ode­bra­niem tytu­łu „szko­ła kato­lic­ka” biskup zawie­sił rów­nież pra­wo odpra­wia­nia mszy św. oraz spra­wo­wa­nia sakra­men­tów i sakra­men­ta­liów we wszyst­kich kościo­łach i kapli­cach na tere­nie szko­ły „Naro­dze­nia Pań­skie­go”. „Upór [władz szkol­nych] w tej spra­wie nie pozo­sta­wił mi inne­go roz­wią­za­nia poza tym kano­nicz­nym” – napi­sał na zakoń­cze­nie swo­je­go listu bp Robet McManus.

Spra­wa wywie­sza­nia flag LGBT i BLM w szko­le w Wor­ce­ste­rze odbi­ła się sze­ro­ko w ame­ry­kań­skich środ­kach prze­ka­zu, m.in. w sta­cji tele­wi­zyj­nej CBS News, na por­ta­lach „The Daily Beast”, Yahoo i „Natio­nal Review” oraz w gaze­cie „The Boston Glo­be”. Prze­gląd „Natio­nal Review” zwró­cił uwa­gę m.in., że dekla­ra­cja bisku­pa nastą­pi­ła w „mie­sią­cu dumy” – w czerw­cu, gdy to wywie­sza­nie i pro­pa­go­wa­nie sym­bo­li LGBT przez ponad 500 ame­ry­kań­skich firm „słu­ży pro­mo­wa­niu swo­ich towa­rów, więk­sze­go udzia­łu na ryn­ku i innym ele­men­tom stra­te­gii biznesowej”.

Tym­cza­sem w Onta­rio wie­le kura­to­riów szkół kato­lic­kich zde­cy­do­wa­ło o wywie­sze­niu flag LBGTQ w szko­łach nie wzbu­dza­jąc podob­nych reak­cji władz kościelnych.

Źró­dło: KAI

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be