Bp Wil­liam Sho­ma­li z patriar­cha­tu Jero­zo­li­my sko­men­to­wał zakoń­cze­nie spo­ru o nie­ru­cho­mo­ści sprze­da­ne przez Kościół pra­wo­sław­ny żydow­skim kolonizatorom.

– Brak mię­dzy­na­ro­do­wych gwa­ran­cji dla Jero­zo­li­my pro­wa­dzi do jej postę­pu­ją­cej juda­iza­cji. Każ­da z trzech reli­gii powin­na zacho­wać prze­strzeń swo­bo­dy w Świę­tym Mie­ście – mówi bp Wil­liam Sho­ma­li z łaciń­skie­go patriar­cha­tu Jero­zo­li­my. W roz­mo­wie z Radiem Waty­kań­skim sko­men­to­wał on zakoń­cze­nie praw­ne­go spo­ru o nie­ru­cho­mo­ści sprze­da­ne przez Kościół pra­wo­sław­ny żydow­skim kolo­ni­za­to­rom. Chrze­ści­ja­nie bez­sku­tecz­nie zabie­ga­li o unie­waż­nie­nie umo­wy sprzedaży.

Bp Sho­ma­li przy­zna­je, że z praw­ne­go punk­tu widze­nia wina leży po stro­nie pra­wo­sław­nej. Pra­cow­ni­cy pra­wo­sław­ne­go patriar­cha­tu przy­ję­li łapów­ki i wpro­wa­dzi­li w błąd patriar­chę. Izra­el­ski Sąd Naj­wyż­szy uznał, że nie moż­na już unie­waż­nić umo­wy, co ozna­cza, że trzy hote­le w chrze­ści­jań­skiej i muzuł­mań­skiej dziel­ni­cy Jero­zo­li­my prze­cho­dzą na wła­sność skraj­nie nacjo­na­li­stycz­nej orga­ni­za­cji żydow­skiej. Jak pod­kre­śla bp Sho­ma­li, zmie­ni to cha­rak­ter dziel­ni­cy chrze­ści­jań­skiej i poważ­nie może utrud­nić funk­cjo­no­wa­nie łaciń­skie­go patriarchatu.

– Jest to zagro­że­nie dla dziel­ni­cy chrze­ści­jań­skiej, bo dwa hote­le prze­ję­te przez osad­ni­ków, znaj­du­ją się przy Nowej Bra­mie, któ­ra kon­tro­lu­je wstęp do dziel­ni­cy. Każ­da stra­ta nie­ru­cho­mo­ści ozna­cza zagro­że­nie dla chrze­ści­jań­skie­go cha­rak­te­ru naszej dziel­ni­cy. Oba hote­le mogą pomie­ścić kil­ka­set osad­ni­ków. Są to ludzie uzbro­je­ni, skłon­ni do prze­mo­cy. W każ­dej chwi­li będą mogli na przy­kład zablo­ko­wać ruch w naszej dziel­ni­cy. Wszyst­kie pro­ce­sje patriar­cha­tu łaciń­skie­go prze­cho­dzą przed tymi hote­la­mi. Będą nas mogli zatrzy­mać, a nawet nękać. Trze­ba pamię­tać, że osad­ni­cy to fana­ty­cy pod wzglę­dem reli­gij­nym – powie­dział bp Wil­liam Shomali.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be


 

 

Źró­dło: KAI