Fina­li­ści 52 Kon­kur­su Recytatorskiego 
im. Marii i Cze­sła­wa Sadowskich

Wio­sna 2022
Mot­to:
Ojczy­zna moja – to ta zie­mia droga,
Gdziem ujrzał słoń­ce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bra­cia i gdzie mat­ka miła
W pol­skiej mnie mowie pacie­rza uczyła.
Maria Konop­nic­ka

Kon­kur­sem Recy­ta­tor­skim zmniej­szaj­my cierpienia
spo­wo­do­wa­ne pan­de­mią Covid-19 i kwarantanną.
W pierw­szych dniach czerw­ca 2022 roku odby­ły się wir­tu­al­nie prze­słu­cha­nia nagrań
recy­ta­to­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Finału
Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Fun­da­cji im. W. Rey­mon­ta w Kanadzie.

Jury Kon­kur­su w składzie:
1. Joan­na Gór­ska, Kana­da — Lau­re­at­ka XLVIII Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Fun­da­cji im. W. Reymonta 
2. Jerzy Baryc­ki, Kana­da — Pre­zes KPK, Okręg Wind­sor, Pre­zes PCBPAW
3. Joan­na Fabi­siak, Pol­ska — Poseł RP, Prze­wod­ni­czą­ca Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go Kon­kur­su „Być Pola­kiem” 4. Anna Woj­cie­chow­ska, Pol­ska — Pre­zes Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia „Nasz Reymont” 
5. Tomasz Bast­kow­ski, Irlan­dia — Dyrek­tor Pol­skiej Szko­ły SEN w Dublinie
6. Mar­ta Czaj­czyń­ska, Wło­chy — Kie­row­nik Szko­ły Pol­skiej w Ostii

wyło­ni­ło fina­li­stów i zdo­byw­ców zło­tych, srebr­nych i brą­zo­wych medali
52 Kon­kur­su Recytatorskiego

W tym roku napły­nę­ły 233 zgło­sze­nia z pro­win­cji: Alber­ta, Onta­rio i Quebec (w tym 8 zgło­szeń indy­wi­du­al­nych). W eli­mi­na­cjach udział wzię­ło 10 szkół polo­nij­nych a 48 nauczy­cie­li przy­go­to­wy­wa­ło recy­ta­to­rów. Komi­tet Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go przy­znał dyplo­my i dona­cje dla szkół, któ­re przy­go­to­wa­ły naj­wię­cej uczniów do Kon­kur­su, oraz dyplo­my dla nauczy­cie­li naj­bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nych w eli­mi­na­cjach szkolnych.

Lista Fina­li­stów
6 osób w każ­dej gru­pie wie­ko­wej oraz zdo­byw­ców medali:
1- zło­ty, 2‑srebrny, 3- brą­zo­wy (od gru­py 1–6)

Gru­pa 0 — Przedszkole
1. Mro­czek Maxim Mississauga
2. Sto­klo­sa Anto­ni Mississauga
3. Stad­nik Adrian Mississauga
4. Kociu­ba Szy­mon Edmonton
5. Lobo­da Karo­li­na Montreal
6. Ste­chly Nata­lia Oshawa

Gru­pa I – Kla­sa 1–2 Gru­pa IV – Kla­sa 7–8
1. Cyl­ke Jolan­ta Mis­sis­sau­ga 1. Pun­tu­rie­ro Emi­lia Brantford
2. Mezey Radi­no­vic Eve­lin­ka Mont­re­al 2. Szew­czyk Ame­lia Hamilton
3. Woodley-Cook Nico Eto­bi­co­ke 3. Cza­pin­ski Kon­rad Toronto
4. Gro­now­ski Oli­ver North York 4. Chra­me­ga Damian Mississauga
5. Jan­kie­le­wicz Nata­lia Mis­sis­sau­ga 5. Wal­czak Oli­wia Edmonton
6. Drew­now­ski Gabriel Mont­re­al 6. Bacz Isa­bel­la Montreal

Gru­pa II – Kla­sa 3–4                      Gru­pa V – Kla­sa 9–10
1. Hor­wa­tek Mag­da­le­na Toron­to 1. Lach Kaya Ame­lia Toronto
2. Szum­ski Ale­xan­dra Mont­re­al 2. Szew­czyk Bar­tosz Hamilton
3. Rzecz­kow­ski Vic­to­ria Oakvil­le 3. Dudek Ale­xan­der Edmonton
4. Cza­pin­ski Nata­lia Toron­to 4. Bacz Ale­xan­dra Montreal
5. Male­szyk Kamil Toron­to 5. Drew­now­ski Anto­ni Montreal
6. Goc­kie­wicz Julia Mis­sis­sau­ga 6. Kro­li­kow­ski Nata­lia Montreal

Gru­pa III – Kla­sa 5–6                    Gru­pa VI – Kla­sa 11–12
1. Rzecz­kow­ski Iza­bel­la Oakvil­le  1. Cze­chow­ski David Toronto
2. Sko­lar­czyk Sophie Toron­to     2. Gie­la­ro­wiec Pawel Marek Hamilton
3. Plu­chow­ska Maria Edmonton
4. Kuzma Nata­lia Edmonton
5. Dudek Zofia Anna Mississauga
6. Kro­li­kow­ski Hele­na Montreal

Szko­ły:

1. Pol­ska Szko­ła im. M. Chrza­now­skiej — Edmon­ton 52%
2. Kato­lic­ka Szko­ła Śred­nia — Hamil­ton 44%
3. Szko­ła Pol­ska im. Jana Paw­ła II — Mont­re­al 33%
4. Szko­ła Polo­nii im. Jana Paw­ła II — Hamil­ton 27%
5. Pol­ska Szko­ła im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka — Mis­sis­sau­ga 25%

Nauczy­cie­le:

1. Joan­na Gadom­ski — Mis­sis­sau­ga 17 uczniów
2. Pau­li­na Gadom­ski — Mis­sis­sau­ga 16
3. Boże­na Szwed — Toron­to 11
4. Nata­lia Soból­ska — Edmon­ton 9
5. Moni­ka Kar­piń­ski — Hamil­ton 8
5. Han­na Laska — Hamil­ton 8
5. Joan­na Ostrow­ska — Mis­si­sau­ga 8

Dzię­ku­ję nauczy­cie­lom i rodzi­com za przy­go­to­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży do udzia­łu w tego­rocz­nym Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim a recy­ta­to­rom gra­tu­lu­ję zakwa­li­fi­ko­wa­nia się do Fina­łu. Wszyst­kie dyplo­my i meda­le zosta­ną prze­sła­ne pocztą.
Mię­dzy­na­ro­do­wy skład komi­sji sędziow­skiej i auto­ry­tet jej człon­ków, doda­ły splen­do­ru kolej­nej edy­cji Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go. Dzię­ku­je juro­rom za ich pracę.
W 2022 roku ze wzglę­du na cią­gle panu­ją­cą pan­de­mię Covid 2019, nie odbył się Kon­cert Galo­wy Lau­re­atów Kon­kur­su w Hamil­ton z udzia­łem recy­ta­to­rów i publicz­no­ści. Nie była też wybie­ra­na dele­ga­cja lau­re­atów na wyjazd do Pol­ski na Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Mówi­my Reymontem”.
Na spe­cjal­ne zapro­sze­nie Pani Poseł RP Joan­ny Fabi­siak, trzech lau­re­atów weź­mie udział w Kon­cer­cie Galo­wym XIII Kon­kur­su „Być Pola­kiem”, któ­ry odbę­dzie się na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie 2 sierp­nia br. Decy­zją Komi­te­tu Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go, Fun­da­cję im. W. Rey­mon­ta w Kana­dzie i naszą mło­dzież polo­nij­ną, będą repre­zen­to­wa­li zdo­byw­cy zło­te­go meda­lu w 2021 i 2022 roku: Jes­si­ca Małek, David Cze­chow­ski i Kaya Ame­lia Lach.
Gra­tu­lu­je­my recy­ta­to­rom tego wiel­kie­go wyróż­nie­nia i dzię­ku­je­my Pani Poseł Joan­nie Fabi­siak za doce­nie­nie dzia­łal­no­ści Fun­da­cji na niwie utrzy­ma­nia kul­tu­ry, języ­ka i dzie­dzic­twa naro­do­we­go tu w Kana­dzie oraz za pro­mo­cję nasze­go Kon­kur­su Recytatorskiego.

Do zoba­cze­nia na kon­kur­sie w przy­szłym roku
Kazi­mierz Chrapka
Prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Kon­kur­su Recytatorskiego