Wła­ści­cie­le firm w Mis­sis­sau­ga i Bramp­ton są zachę­ca­ni do czuj­no­ści  z uwa­gi na falę napa­dów z bro­nią w ręku.

Według danych  poli­cji  Peel,  od 19 maja do 16 czerw­ca mia­ły miej­sce 43 napa­dy rabun­ko­we w regionie.

W 28 uży­to bro­ni pal­nej, a  pozo­sta­łych 15 incy­den­tów doty­czy­ło „innej broni”.

reklama

W czwar­tek (16 czerw­ca) tuż po godzi­nie 23:00 doszło do napa­du na fir­mę zaj­mu­ją­cą się usłu­ga­mi kosme­tycz­ny­mi w oko­li­cy Bric­ky­ard Way i Main St. North w pobli­żu Wil­liams Pkwy. gdzie zabra­no nie­zna­ną ilość gotówki.

17 czerw­ca dwie oso­by zosta­ły zatrzy­ma­ne po tym, jak posłu­gu­jąc się imi­ta­cją pisto­le­tu obra­bo­wa­ły sklep w rejo­nie Huron­ta­rio St. i Bova­ird Dr. East.

Poli­cja uwa­ża, że ​​ta sama para odpo­wie­dzial­na jest za pięć innych napa­dów, któ­re mia­ły miej­sce w Bramp­ton  mię­dzy śro­dą. 15 czerw­ca i czw. 16 czerwca

Oprócz imi­ta­cji bro­ni krót­kiej uży­wa­na jest rów­nież praw­dzi­wa, nała­do­wa­na broń.

7 czerw­ca trzech męż­czyzn z Bramp­ton i jeden z Mis­sis­sau­ga zosta­li aresz­to­wa­ni po obra­bo­wa­niu apte­ki na Spe­ers Rd. w Oakville.

Poli­cja zatrzy­ma­ła póź­niej męż­czyzn, gdy wycho­dzi­li z restau­ra­cji w Mississauga.

Zna­le­zio­no przy nich kil­ka dużych opa­ko­wań leków i nała­do­wa­ny pisto­let Glock kali­ber 40.

Tah­jae Came­ron (21) z Bramp­ton, Bra­imah Musah (22) z Bramp­ton, Pablo Ban­ton (18) z Bramp­ton i Trey­vaun Gomez (19) z Mis­sis­sau­ga zosta­li oskarżeni.

Poli­cja zale­ca nastę­pu­ją­ce wska­zów­ki doty­czą­ce zapo­bie­ga­nia napa­dom na fir­mę, a tak­że kil­ka tech­nik zacho­wa­nia w przy­pad­ku napadu.

Wska­zów­ki doty­czą­ce zapo­bie­ga­nia napadom

 • Sta­raj się być dobrym sąsia­dem skle­pu i utrzy­muj dobre rela­cje z inny­mi sprze­daw­ca­mi deta­licz­ny­mi, zarząd­cą nie­ru­cho­mo­ści i policją.
 • Zapew­nij całe­mu per­so­ne­lo­wi szko­le­nie w zakre­sie zapo­bie­ga­nia napadom.
 • Upew­nij się, że masz pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­cy sys­tem bezpieczeństwa.
 • Upew­nij się, że masz odpo­wied­nie oświe­tle­nie wewnątrz i na zewnątrz swo­je­go loka­lu i pamię­taj, aby je konserwować.
 • Zmniejsz ilość gotów­ki w kasie
 • Popraw układ sklepu
  Układ skle­pu ma klu­czo­we zna­cze­nie dla ogra­ni­cze­nia prze­stęp­czo­ści; pra­wi­dło­wo uło­żo­ny sklep nie tyl­ko spo­wo­du­je wzrost sprze­da­ży, ale tak­że zmniej­szy licz­bę kra­dzie­ży i strat.
 • Ogra­nicz wyso­kość półek, aby popra­wić widocz­ność klientów.
 • Ustaw swo­je pół­ki w taki spo­sób, aby pra­cow­ni­cy mogli widzieć klien­tów mię­dzy alej­ka­mi z lady.
 • Usuń bała­gan z obsza­ru sprze­da­ży i wystawy

W przy­pad­ku napadu

 • Sta­raj się zacho­wać spokój.
 • Sto­suj się do żądań złodzieja.
 • Zanim to zro­bisz, powiedz zło­dzie­jo­wi wszyst­ko, co zamie­rzasz zro­bić, aby nie reago­wał agre­syw­nie na two­je nagłe ruchy.
 • Dawaj tyl­ko to, o co Cię proszą.
 • Posta­raj się zano­to­wać wyraź­ne cechy zło­dzie­ja, doty­ka­ne powierzch­nie, opis bro­ni i kie­ru­nek ucieczki.
Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be