Tłu­my jakie zgro­ma­dzi­ły się w Otta­wie w Dzień Kana­dy, doma­ga­ły się wol­no­ści. Doszło do kon­fron­ta­cji poli­cji z gru­pa­mi pro­te­stu­ją­cych, jed­na oso­ba zosta­ła uka­ra­na grzyw­ną ponad tysiąc dola­rów za napis kre­dą na asfal­cie; Uwol­nić Tama­rę Lich”.

Poli­cja utwo­rzy­ła wie­le obsza­rów ska­no­wa­nia, aby spraw­dzać ludzi wcho­dzą­cych w oko­li­ce Par­lia­ment Hill, gdzie odby­wał się wiec pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko naka­zom rzą­du fede­ral­ne­go doty­czą­ce­go szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19. Jed­nak ze wzglę­du na opóź­nie­nia spo­wo­do­wa­ne kon­tro­ląi, orga­ni­za­to­rzy rwie­cu posta­no­wi­li prze­nieść sprzęt na impre­zę bli­żej ogro­dze­nia, gdzie po dru­giej stro­nie cze­ka­ło wie­lu protestujących.

Poli­cja pró­bo­wa­ła to powstrzy­mać i doszło do krót­kiej konfrontacji.

Kon­flikt został szyb­ko roz­wią­za­ny, a orga­ni­za­to­rom pozwo­lo­no prze­nieść swo­je gło­śni­ki i sprzęt bli­żej ogrodzenia.
Dzień wcze­śniej duży tłum zebrał się w War Memo­rial, by powi­tać wete­ra­na woj­sko­we­go Jame­sa Top­pa w jego osta­tecz­nym miej­scu doce­lo­wym, po tym, jak zakoń­czył  swo­ją czte­ro­mie­sięcz­ną pie­szą podróż z cen­trum Van­co­uver, aby zapro­te­sto­wać prze­ciw­ko pola­ry­za­cji kra­ju przez środ­ki antypandemiczne 

Poli­cja aresz­to­wa­ła czte­ry oso­by po kon­fron­ta­cji z pro­te­stu­ją­cy­mi 30 czerwca.

Otta­wa By-law and Regu­la­to­ry Servi­ces poin­for­mo­wa­ło rano 1 lip­ca, że ​​od 29 czerw­ca funk­cjo­na­riu­sze wyda­li 275 man­da­tów par­kin­go­wych i odho­lo­wa­li 72 pojaz­dy w obsza­rach wyzna­czo­nych jako „stre­fy kon­tro­li pojaz­dów” na potrze­by   Dnia Kanady.

Ofi­cjal­ne obcho­dy zosta­ły prze­nie­sio­ne z Par­lia­ment Hill do pobli­skie­go par­ku LeBre­ton Flats i Pla­ce des Festi­vals Zibi po dru­giej stro­nie rze­ki Otta­wa w Gati­ne­au, Que.

Duża licz­ba poli­cji była obec­na w całym cen­trum Ottawy