Licz­ba prze­stępstw moty­wo­wa­nych nie­na­wi­ścią wobec okre­ślo­nych grup reli­gij­nych, mniej­szo­ści raso­wych czy sek­su­al­nych od począt­ku pan­de­mii wzro­sła o 72 proc., wyni­ka z danych Sta­ti­stics Cana­da. Mogło to być zwią­za­ne wła­śnie z sytu­acją zagro­że­nia, któ­ra pogłę­bi­ła pro­ble­my zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem i dys­kry­mi­na­cją. Kana­dyj­czy­cy pocho­dze­nia chiń­skie­go skar­ży­li się na wyty­ka­nie im związ­ków Chin z poja­wie­niem się koronawirusa.

W 202 roku licz­ba prze­stępstw zwią­za­nych z nie­na­wi­ścią do okre­ślo­nej reli­gii wzro­sła o 67 proc., z orien­ta­cją sek­su­al­ną – o 64 proc., a z rasą i pocho­dze­niem etnicz­nym – o 6 proc.

Chi­ne­se Cana­dian Natio­nal Coun­cil for Social Justi­ce zaape­lo­wa­ła do rzą­du fede­ral­ne­go o jak naj­szyb­sze uchwa­le­nie usta­wy anty­ra­si­stow­skiej i powstrzy­ma­nie rasi­zmu skie­ro­wa­ne­go wobec Azja­tów. Anti-Racism Act ma umoż­li­wić zbie­ra­nie okre­ślo­nych infor­ma­cji na temat spraw­ców oraz miejsc i oko­licz­no­ści popeł­nia­nych prze­stępstw, tak by osta­tecz­nie pocią­gnąć wino­waj­ców do odpowiedzialności.