– W naj­bliż­szych dniach roz­pocz­nie się kon­tro­la w fir­mie, któ­rej auto­kar uległ wypad­ko­wi w Chor­wa­cji; tę kon­tro­lę prze­pro­wa­dzi Mazo­wiec­ki Woje­wódz­ki Inspek­tor Trans­por­tu Dro­go­we­go – poin­for­mo­wał w nie­dzie­lę PAP Głów­ny Inspek­tor Trans­por­tu Dro­go­we­go Alvin Gajadhur.

– W naj­bliż­szych dniach roz­pocz­nie się kon­tro­la w fir­mie, któ­rej auto­kar uległ wypad­ko­wi w Chor­wa­cji. Tę kon­tro­lę prze­pro­wa­dzi Mazo­wiec­ki Woje­wódz­ki Inspek­tor Trans­por­tu Dro­go­we­go – poin­for­mo­wał Gajadhur.

– Inspek­cja Trans­por­tu Dro­go­we­go oprócz tra­dy­cyj­nych kon­tro­li dro­go­wych pojaz­dów, m.in. auto­ka­rów, rów­nież może pro­wa­dzić kon­tro­le w sie­dzi­bie firm trans­por­to­wych. Może­my spraw­dzić całą doku­men­ta­cję firm, jak rów­nież, co jest też bar­dzo istot­ne, kwe­stie prze­strze­ga­nia przez kie­row­ców norm cza­su pra­cy. Może­my spraw­dzić nawet rok wstecz, czy nie ma naru­szeń zwią­za­nych z cza­sem pra­cy kie­row­ców. Czy­li może­my spraw­dzić, czy kie­row­cy jeż­dżąc na innych tra­sach prze­strze­ga­li prze­pi­sów zwią­za­nych z nor­ma­mi cza­su pra­cy, mie­li odpo­czyn­ki, czy nie były prze­kra­cza­ne nor­my cza­su pro­wa­dze­nia pojaz­du – pod­kre­ślił Alvin Gajadhur.

Pyta­ny, kie­dy poja­wią się pierw­sze efek­ty kon­tro­li odparł, że „kon­tro­le w sie­dzi­bach firm są szcze­gó­ło­we, więc trze­ba będzie na ten wynik zapew­ne pocze­kać”. – Musi­my m.in. spraw­dzić, czy kie­row­cy pra­cu­ją­cy w tej fir­mie mają odpo­wied­nie upraw­nie­nia. Może­my spraw­dzić doku­men­ta­cję fir­my w zakre­sie pra­cy wszyst­kich kie­row­ców, któ­rzy pra­cu­ją w fir­mie i zoba­czyć jak fir­ma w tym zakre­sie dzia­ła – dodał.

Zda­niem Gaja­dhu­ra, w zależ­no­ści od wiel­ko­ści fir­my kon­tro­la może potrwać od ponad mie­sią­ca do kil­ku mie­się­cy. Zwró­cił też uwa­gę, że czas pra­cy kie­row­ców jest kon­tro­lo­wa­ny tak­że w trak­cie ruty­no­wych kon­tro­li dro­go­wych. – To są kon­tro­le wyryw­ko­we, jeże­li zatrzy­ma­my auto­kar na tra­sie, czy przed wyjaz­dem na proś­bę orga­ni­za­to­rów wyjaz­du. Wte­dy spraw­dza­ny jest stan tech­nicz­ny pojaz­du, trzeź­wość kie­row­cy, ale to jest kon­tro­la kon­kret­ne­go kie­row­cy i kon­kret­ne­go auto­ka­ru – powiedział.

Przy­znał, że inspek­cja dro­go­wa nie spraw­dza­ła auto­ka­ru, któ­ry uległ wypad­ko­wi na Chor­wa­cji. – Być może robi­ła to poli­cja – zazna­czył Gaja­dhur. Przy­po­mniał, że przy­czy­ny wypad­ku bada stro­na chor­wac­ka; pro­ku­ra­tu­ra i poli­cja chorwacka.

Do wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru doszło w sobo­tę nad ranem na auto­stra­dzie A4, na pół­noc od Zagrze­bia mię­dzy miej­sco­wo­ścia­mi Jarek Bisasz­ki i Podwo­rzec. Auto­bus jechał w kie­run­ku Zagrze­bia. Według ostat­nich infor­ma­cji zgi­nę­ło 11 osób, 12 ofia­ra zmar­ła w szpi­ta­lu, ponad 32 osób zosta­ło ran­nych – 19 z nich jest w cięż­kim sta­nie. Jak poin­for­mo­wa­ło pol­skie MSZ, auto­ka­rem jecha­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez Biu­ro Brac­twa św. Józe­fa piel­grzym­ka do Medziu­gor­je. W pią­tek wyru­szy­ła z Czę­sto­cho­wy, byli w niej m.in. piel­grzy­mi z oko­lic Soko­ło­wa, Koni­na i pod­ra­dom­skiej Jedlni.

Jaro­sław Mił­kow­ski z biu­ra „U Bra­ta Józe­fa”, któ­re pośred­ni­czy­ło w orga­ni­za­cji wyjaz­du do Medziu­gor­je powie­dział PAP w sobo­tę, że auto­kar, któ­rym podró­żo­wa­li piel­grzy­mi był wyna­ję­ty od fir­my z Płońska.

Jak poin­for­mo­wa­ło w sobo­tę Mini­ster­stwo Infra­struk­tu­ry. Auto­bus, któ­ry uległ wypad­ko­wi w Chor­wa­cji był zare­je­stro­wa­ny w Pol­sce i posia­dał wszyst­kie wyma­ga­ne pra­wem przeglądy.

Na pole­ce­nie Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go Zbi­gnie­wa Zio­bry w Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w War­sza­wie wsz­czę­te zosta­ło śledz­two w spra­wie spro­wa­dze­nia w dniu 6 sierp­nia 2022 r. na auto­stra­dzie A4 w pobli­żu miej­sco­wo­ści Podvo­rec (Chor­wa­cja) kata­stro­fy w ruchu lądo­wym zagra­ża­ją­cej życiu lub zdro­wiu wie­lu osób, w następ­stwie, któ­rej śmierć ponio­sło dwa­na­ście osób.

Infor­ma­cję o kon­tro­li w fir­mie prze­wo­zo­wej, któ­rej auto­kar roz­bił się w Chor­wa­cji poda­ło wcze­śniej m.in. radio Zet. (PAP)