Pre­mier Justin Tru­de­au poin­for­mo­wał, że jego rząd chce, by par­la­men­ta­rzy­ści roz­wa­ży­li wszyst­kie moż­li­we kon­se­kwen­cje pro­po­no­wa­nej podró­ży na Tajwan.

Judy Sgro, prze­wod­ni­czą­ca Kana­dyj­sko-Taj­wań­skiej Gru­py Przy­jaź­ni, powie­dzia­ła CBC News na począt­ku tego tygo­dnia, że ​​gru­pa kana­dyj­skich posłów i sena­to­rów pla­nu­je w paź­dzier­ni­ku podróż na wyspę .

Ist­nie­ją jed­nak oba­wy, że może to dopro­wa­dzić do eska­la­cji napięć z Chinami.

Chi­ny uzna­ją wyspę Taj­wan za swo­je terytorium.

Tru­de­au powie­dział w pią­tek, że posło­wie podej­mu­ją wła­sne decy­zje doty­czą­ce tego, co bada­ją ich komi­sje i gdzie podró­żu­ją. „Obec­nie trwa­ją waż­ne reflek­sje”, powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Les les-de-la-Made­le­ine, Que.

 

„Zapew­ni­my, że par­la­men­ta­rzy­ści podej­mu­jąc decy­zję o podró­ży będą mie­li pełen obraz konsekwencji”.
Gru­pa ma nadzie­ję odwie­dzić pod­czas podró­ży zarów­no Taj­wan, jak i Sin­ga­pur, cho­ciaż Izba Gmin nie zatwier­dzi­ła jesz­cze budże­tu komi­sji na podróż.
Pod­czas wizy­ty Pelo­si mini­ster spraw zagra­nicz­nych Mela­nie Joly wezwa­ła Chi­ny do deeska­la­cji napięć, mówiąc, że usta­wo­daw­cy czę­sto odby­wa­ją wizy­ty mię­dzy­na­ro­do­we i nie nale­ży ich wyko­rzy­sty­wać do uspra­wie­dli­wia­nia orga­ni­zo­wa­nia ćwi­czeń wojskowych.

Rzecz­nik Joly powie­dział na począt­ku tego tygo­dnia, że ​​sto­wa­rzy­sze­nia par­la­men­tar­ne i gru­py przy­jaź­ni podró­żu­ją regu­lar­nie, a ona sza­nu­je ich niezależność.