Dokręt­ka do mate­ria­łu o wia­ry­god­no­ści mediów. Media głów­ne­go nur­tu nie są wia­ry­god­ne ponie­waż mają “agen­dę”, nie tyle mają infor­mo­wać lecz uzy­skać u odbior­cy pożą­da­ny efekt “peda­go­gicz­ny”, pochwa­łę lub potę­pie­nie pew­nych zja­wisk czy war­to­ści, media są narzę­dziem nowej rewo­lu­cji w prze­kształ­ca­niu zbio­ro­wej świa­do­mo­ści i stąd pro­blem — komen­tu­je Andrzej Kumor