Ron­ce­sval­les Polish Festi­val to orga­ni­zo­wa­ny już po raz 15. festi­wal ulicz­ny w tra­dy­cyj­nej pol­skiej dziel­ni­cy w Toron­to na Ron­ce­sval­les Ave. W tym roku odbył się po raz pierw­szy po dwu­let­niej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej przez pan­de­mię, Kil­ka mie­się­cy przed ter­mi­nem festi­wa­lu, zarząd The Ron­ce­sval­les Vil­la­ge Busi­ness Impro­ve­ment Area, w skró­cie BIA, posta­no­wił zmie­nić nazwę impre­zy usu­wa­jąc sło­wo “pol­ski”. Wywo­ła­ło to powszech­ne obu­rze­nie miesz­ka­ją­cych w GTA Pola­ków i w rezul­ta­cie dzia­łań Polo­nii przy­wró­co­no sta­rą nazwę. Roz­ma­wia­my z uczest­ni­ka­mi festi­wa­lu. Mate­riał został nagra­ny w sobo­tę 17 wrze­śnia 2022 roku.