Pol­sko-Kana­dyj­ski Zwią­zek Węd­kar­ski powstał latem 1991 roku. Na pierw­sze zebra­nie, któ­re odby­ło się w Cre­dit Union, sta­wi­ło się 65 osób. Na spo­tka­niu tym usta­lo­no pod­sta­wy dzia­łal­no­ści związ­ku, jego struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną, pro­gram dzia­ła­nia na rok 1991 oraz kalen­da­rium zawo­dów. Wybra­no tak­że wła­dze związ­ku. Pierw­szym pre­ze­sem został Wła­dy­sław Hraj­nik. Do zarzą­du weszły ponad­to nastę­pu­ją­ce oso­by: Sta­ni­sław Król, śp. Marek Nizioł, Robert Zalew­ski, Geo­r­ge Opitz, Janusz Hor­mań­ski, Bog­dan Kwa­pis, Bogu­sław Gradek.

Pierw­sze zawo­dy PKZW odby­ły się 8 wrze­śnia 1991 r. na Cre­dit River w Port Cre­dit. Uczest­ni­czy­ło w nich 25 węd­ka­rzy. Łowio­no łoso­sie. Pierw­szym zwy­cięz­cą zawo­dów PKZW został Grze­gorz Ciszew­ski, któ­ry zło­wił łoso­sia o wadze 17 lb 8 oz. Dru­gi był junior – Prze­my­sław Gra­dek (brak danych o rybie), a trze­ci Jacek Tyc, któ­ry zło­wił 2 kar­pie o wadze 18 fun­tów. Następ­ne zawo­dy zor­ga­ni­zo­wa­no 15 paź­dzier­ni­ka w Cobo­urg. Sta­wi­ło się na nich 15 węd­ka­rzy. Zwy­cię­żył – jed­nym łoso­siem o wadze 26 lb. 14 oz – Lucjan Sani­gór­ski. Trze­cie zawo­dy PKZW, na któ­re przy­by­ło 24 węd­ka­rzy, prze­pro­wa­dzo­no w mie­siąc póź­niej, rów­nież w Cobo­urg. Rybą zawo­dów był pstrąg tęczo­wy. Jed­ne­go „tęcza­ka” zło­wił Marek Nizioł. Ryba waży­ła 8 lb. Ire­ne­usz Kujaw­ski zło­wił pstrą­gi poto­ko­we (brown tro­ut) o łącz­nej wadze 18 lb 8 oz.

Rok 1992 roz­po­czę­to zawo­da­mi w łowie­niu kar­pia. Odby­ły się one w High Park na Gre­na­dier Pond. Uczest­ni­czy­ło zale­d­wie 10 węd­ka­rzy. Przy­czy­ną niskiej fre­kwen­cji była fatal­na pogo­da. Nie dopi­sa­ły rów­nież kar­pie. Zwy­cięz­ca – Bogu­sław Gra­dek, zło­wił kil­ka­na­ście oko­ni. Dru­gie miej­sce zajął junior – Daniel Pakłos. W czerw­cu na tere­nie Wild Water King­dom, na Cla­ire­vil­le Rese­rvo­ir, zor­ga­ni­zo­wa­no pik­nik człon­kow­ski. Przy­by­ło ponad 30 osób. W zawo­dach naj­więk­szą rybę zło­wił Paweł Wiśniew­ski (brak danych na temat gatun­ku ryby), naj­wię­cej ryb zło­wił Grze­gorz Tomczyk.

Reklama

Pierw­sze szczu­pa­ko­we zawo­dy zor­ga­ni­zo­wa­no 20 czerw­ca 1992 w Wau­bau­she­ne. Sta­wi­ło się na nich 42 węd­ka­rzy. Wygrał Wacław Dobro­wol­ski. Zło­wił on szczu­pa­ki o wadze 15 lb. 7 oz. Kolej­ne zawo­dy, na któ­rych tym razem łowio­no łoso­sie – zakoń­czy­ły się „kla­pą”. Nie zło­wio­no żad­nej ryby.

W roku 1993 na zebra­niu spra­woz­daw­czo-wybor­czym zmie­nio­no część zarzą­du. Do władz związ­ku weszli: Marek Szwe­dziń­ski, Witold Śmia­łek, Maciej Świerszcz i Andrzej Pitek. 15 maja w Wau­bau­she­ne zor­ga­ni­zo­wa­no zawo­dy szczu­pa­ko­wo-san­da­czo­we. Zwy­cię­żył w nich Zbi­gniew Kupiec, łowiąc 17 lb. 14 oz. ryb. Dru­gi był Józef Sobót­ka z ryba­mi o wadze 16 lb. 9 oz. Jedy­ne­go san­da­cza (10 oz.) zło­wił Robert Karaś. W zawo­dach pstrą­go­wych w Cobo­urg, 20 listo­pa­da, nie zło­wio­no żad­ne­go „tęcza­ka”. Jedy­ną rybę zawo­dów zło­wił Marek Wój­cik. Był to pstrąg poto­ko­wy (brown trout).

Zimą 1994 roku, na Wau­bau­she­ne odby­ły się pierw­sze zawo­dy pod­lo­do­we. Zwy­cię­żył w nich Krzysz­tof Klu­ska, któ­ry zło­wił 7 kg oko­ni. Dru­gi był Wła­dy­sław Hraj­nik z czte­re­ma szczu­pa­ka­mi – 6,5 kg. Trze­cie miej­sce zajął Zbi­gniew Pokor­ski (brak danych o wadze ryb).

W latach 90., w począt­ko­wym okre­sie ist­nie­nia klu­bu, w pra­sie polo­nij­nej, w dzien­ni­ku „Gaze­ta” uka­zy­wa­ły się sys­te­ma­tycz­nie arty­ku­ły o zawo­dach PKZW i tema­ty­ce węd­kar­skiej autor­stwa Lesz­ka Szelocha.

W 1994 r. Zbi­gniew Bełz, wła­ści­ciel i wydaw­ca „Gaze­ty”, ufun­do­wał Puchar „Gaze­ty”, aby co roku nagro­dzić naj­lep­sze­go w kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej, któ­ry star­to­wał w zawo­dach orga­ni­zo­wa­nych przez PKZW.

Na zebra­niu w 1994 roku na miej­sce Wła­dy­sła­wa Hraj­ni­ka, któ­ry zre­zy­gno­wał z funk­cji pre­ze­sa związ­ku, awan­so­wał Marek Nizioł, któ­ry z pomo­cą Włod­ka Kur­bie­la pro­wa­dził zwią­zek przez kolej­ne 3 lata jego ist­nie­nia. Na zebra­niu w stycz­niu 1997 Marek Nizioł wraz z zarzą­dem podał się do dymi­sji. W tym też roku na zebra­niu spra­woz­daw­czo-wybor­czym zmie­nio­no część zarzą­du. Do władz związ­ku weszli: Wal­de­mar Wese­lak – pre­zes, Joan­na Rusi­nek – skarb­nik, Bog­dan Kustra – sekre­tarz zarzą­du. Wal­de­mar Wese­lak był pre­ze­sem PKZW do roku 1999 r.

Na zebra­niu w 1999 r. wybra­no nowy zarząd PKZW. Pre­ze­sem został Bog­dan Kustra. W skład zarzą­du weszli rów­nież: Joan­na i Michał Rusin­ko­wie, Roman Runo, Gustaw Chmu­ra, Zbi­gniew Pokor­ski, Krzysz­tof Jaś­kie­le­wicz i Jacek Pawlikowski.

Za kaden­cji pre­ze­sa Bog­da­na Kustry dzia­ło się wie­le. W Inter­ne­cie powsta­ła pierw­sza stro­na www o PKZW pod nazwą Przy­pon. Pod tym samym tytu­łem wyda­wa­ny był biu­le­tyn infor­ma­cyj­ny, któ­re­go redak­to­ra­mi byli: Bog­dan Kustra, Jacek Paw­li­kow­ski, Janusz Gra­bow­ski i Krzysz­tof Jaś­kie­le­wicz. W latach 1999–2000 Przy­pon uka­zy­wał się rów­nież na łamach polo­nij­ne­go tygo­dni­ka „Wia­do­mo­ści”.

W 1999 r. w zawo­dach orga­ni­zo­wa­nych przez PKZW bra­ło udział 94 węd­ka­rzy. 17 grud­nia 2000 r. odby­ło się zebra­nie spra­woz­daw­cze. Po roku dzia­łal­no­ści, pre­zes Bog­dan Kustra zre­zy­gno­wał z pro­wa­dze­nia PKZW.

W latach 2001–2003 publi­ka­cje o zawo­dach i dzia­łal­no­ści Pol­sko-Kana­dyj­skie­go Związ­ku Węd­kar­skie­go uka­zy­wa­ły się sys­te­ma­tycz­nie w dzia­le „Maga­zyn Węd­kar­ski” w polo­nij­nym dzien­ni­ku „Gaze­ta”. Ich auto­rem był Krzy­siek Jaśkielewicz.

W 2001 r. klub był pro­wa­dzo­ny przez pre­ze­sa Jana Kowal­czu­ka. 2 grud­nia 2001 r. pod­czas zebra­nia w Cre­dit Union z funk­cji pre­ze­sa zre­zy­gno­wał Jan Kowal­czuk. Wraz z nim z zarzą­du ode­szli wice­pre­zes Wal­de­mar Wese­lak i sekre­tarz Ryszard Kupiec. Nowym pre­ze­sem PKZW na rok 2002 został Ire­ne­usz Lazow­ski. Funk­cję wice­pre­ze­sa prze­jął Zbi­gniew Pokor­ski z Hamil­ton, a sekre­ta­rza Krzysz­tof Jaś­kie­le­wicz. Na sta­no­wi­sku skarb­ni­ka pozo­stał Michał Rusi­nek. Zimą 2001 r. po raz pierw­szy zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne zawo­dy pod­lo­do­we Ice Polonica.

Histo­ria PKZW zosta­ła zak­tu­ali­zo­wa­na w 2002 r. i następ­nie opu­bli­ko­wa­na w polo­nij­nym dzien­ni­ku „Gaze­ta” przez Krzysz­to­fa Jaś­kie­le­wi­cza. W okre­sie 2000–2003 infor­ma­cje doty­czą­ce zawo­dów Pol­sko-Kana­dyj­skie­go Związ­ku Węd­kar­skie­go w Toron­to znaj­do­wa­ły się na stro­nie inter­ne­to­wej – www.fishonlineca.com (do 2005 była to stro­na pol­sko­ję­zycz­na). Były to nastę­pu­ją­ce mate­ria­ły i infor­ma­cje: histo­ria PKZW, regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy do koń­ca 2002 r. oraz regu­la­min 2003, regu­la­min Pucha­ru „Gaze­ty”, rela­cje z zawo­dów PKZW w okre­sie 2001–2002, kla­sy­fi­ka­cje, wyni­ki i punk­ta­cje po zawo­dach, kla­sy­fi­ka­cje koń­co­we oraz zdjęcia.

Za kaden­cji pre­ze­sa Bogu­mi­ła Brze­ziń­skie­go w Inter­ne­cie powsta­ła (2006) ofi­cjal­na stro­na PKZW – www.pkzw.org. Stro­na dzia­ła­ła do 2007 r. W póź­niej­szym okre­sie, do koń­ca 2011, mate­ria­ły inter­ne­to­we znaj­do­wa­ły się na stro­nie Roma­na Runo – www.pkzw.ca. W roku 2012 ponow­nie zosta­ła zare­je­stro­wa­na ofi­cjal­na stro­na PKZW pod adre­sem – www.pkzw.org. Od 2003 r. infor­ma­cje na temat dzia­łal­no­ści związ­ku publi­ko­wa­ne są w polo­nij­nym tygo­dni­ku „Goniec”. Rela­cje z zawo­dów PKZW uka­zy­wa­ły się też w Pol­sce w mie­sięcz­ni­ku „Węd­kar­ski Świat”. Ich auto­rem był Jacek Paw­li­kow­ski. Od 2002 r. zapo­cząt­ko­wa­no 3‑letnie kaden­cje na sta­no­wi­sku pre­ze­sa PKZW. Nie zawsze jed­nak kolej­ni pre­ze­si PKZW pozo­sta­wa­li na sta­no­wi­sku przez 3 lata.

Kolej­ny­mi pre­ze­sa­mi PKZW byli:

Ire­ne­usz Lazow­ski: 2002–2004
Roman Runo: 2005
Bogu­mił Brze­ziń­ski: 2007
Roman Runo: 2008–2010
Marek Gro­dec­ki: 2011
Woj­ciech Bak: 2012–2013
Krzysz­tof Arsiu­ta 2014
Wal­de­mar Wese­lak – obecnie

Zdo­byw­cy tytu­łu naj­lep­sze­go węd­ka­rza i Pucha­ru PKZW:

1994 – Krzysz­tof Kluska
1995 – Krzysz­tof Kluska
1996 – Wal­de­mar Weselak
1997 – Zbi­gniew Pokorski
1998 – Krzysz­tof Kluska
1999 – Gustaw Chmura
2000 – Gustaw Chmura
2001 – Ire­ne­usz Lazowski
2002 – Ire­ne­usz Lazowski
2003 – Krzysz­tof Chmura
2004 – Rafał Tarasiewicz
2005 – Piotr Gorlewski
2006 – Ryszard Dyjasek
2007 – Ire­ne­usz Lazowski
2008 — Ire­ne­usz Lazowski
2009 — Marian Mulas
2010 — Marian Mulas
2011 — Adam Czyż
2012 — Roman Mikucewicz
2013 — Roman Runo
2014 — Roman Runo
2015 — Wal­de­mar Weselak

Kil­ka pamięt­nych wyda­rzeń z histo­rii PKZW:

• Ponad 36 fun­tów oko­ni zło­wio­nych przez Gusta­wa Chmu­rę w zawo­dach pod­lo­do­wych na jezio­rze Couchi­ching w 1995 roku.

• Zdo­by­cie Pucha­ru „Gaze­ty” dwa razy z rzę­du przez Krzysz­to­fa Kluskę.

• Zamieć w cza­sie zawo­dów zimo­wych w Wau­bau­she­ne – luty 1995.

• Łowie­nie crap­pie przez szcze­li­ny pomo­stu na zawo­dach w kwiet­niu 1996 w Penetanguishene.

• Pogu­bie­nie sie węd­ka­rzy w dro­dze na zawo­dy na węgo­rze w roku 1995 i pod­lo­do­we w 1996.

• Pstrą­go­we zawo­dy w stru­gach desz­czu na Gull Lake w 1996 roku.

• 21-fun­to­wy karp Jerze­go Halusz­ki zło­wio­ny na woble­ra Rapa­la w cza­sie zawo­dów szczu­pa­ko­wych w 1996.

• 25-cen­ty­me­tro­wy pstrąg Wal­de­ma­ra Wese­la­ka, któ­ry dał mu zwy­cię­stwo w kla­sy­fi­ka­cji Pucha­ru „Gaze­ty” za rok 1996.

• Wrę­cze­nie kur­tek z logo PKZW człon­kom związ­ku o ponad dwu­let­nim sta­żu – 1998.

• Po raz pierw­szy w histo­rii PKZW na podium sta­nę­ła kobie­ta. Elż­bie­ta Wasi­luk zaję­ła dru­gie miej­sce na zawo­dach Ice Polo­ni­ca, któ­re odby­ły się na Cook’s Bay, 15 lute­go 2003 r., łowiąc szczu­pa­ka o wadze 1,59 kg. Zawo­dy te nie były zali­cza­ne do klasyfikacji.

• Naj­więk­szy crap­pie zawo­dów na Gib­son Lake (26 stycz­nia 2003 r.) zło­wio­ny przez Wal­de­ma­ra Wese­la­ka ważył 530 gra­mów (33 cm). Był to naj­więk­szy crap­pie zło­wio­ny w histo­rii PKZW do 2003 r.

Krzy­siek Jaśkielewicz