O nadzie­jach na suwe­ren­ną Pol­skę roz­ma­wia­my z Woj­cie­chem Sum­liń­skim, dzien­ni­ka­rzem śled­czym, auto­rem licz­nych ksią­żek w tym Nie­bez­piecz­ne związ­ki Donal­da Tuska, Woj­ciech Sum­liń­ski 29 kwiet­nia w ponie­dzia­łek o godz 19.00 spo­tka się z publicz­no­ścią w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mississaudze