Wio­sną 1940 r. na roz­kaz Sowiec­kie­go Biu­ra Poli­tycz­ne­go i Joze­fa Sta­li­na, sowiec­ka taj­na poli­cja NKWD doko­na­ła skry­to­bój­cze­go mor­du na pol­skiej eli­cie. Strza­łem w tył gło­wy zabi­to oko­ło 22 tys. pol­skich więź­niów wojen­nych, ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go, funk­cjo­na­riu­szy Poli­cji, Stra­ży Gra­nicz­nej, Służ­by Wię­zien­nej i inte­lek­tu­aliś­tów zmo­bi­li­zo­wa­nych na czas woj­ny. Zosta­li zako­pa­ni w maso­wych dołach w róż­nych miej­scach na tere­nie Związ­ku Sowiec­kie­go, z któ­rych nie wszyst­kie zosta­ly jesz­cze odkry­te. Naj­wcze­śniej został odkry­ty las katyń­ski pod Smo­leń­skiem. Katyń stał się sym­bo­lem ludo­bój­stwa, odno­szą­cym się do wszyst­kich ofiar we wszyst­kich miej­scach tej masakry. 

 
10 kwiat­nia 2010, w kata­stro­fie samo­lo­tu pol­skich linii lot­ni­czych pod Smo­leń­skiem, zgi­nę­ła cała 96 oso­bo­wa dele­ga­cja z pre­zy­den­tem RP Lechem Kaczyń­skim i mał­żon­ką Marią oraz pol­ską eli­tą pań­stwo­wą, uda­ją­cą się do Katy­nia, aby oddać hołd pomor­do­wa­nym w 70 rocz­ni­cę masa­kry. 
 
Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce 79 rocz­ni­cę Mor­du Katyń­skie­go i 9 rocz­ni­cę Tra­ge­dii Smo­leń­skiej, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Okręg Toron­to KPK, odby­ły się 14 kwiet­nia 2019.

O godz.11:00 w koście­le św. Kazi­mie­rza odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta msza św. Mszy św. prze­wod­ni­czył o. Woj­ciech Kurzy­dło OMI, pro­boszcz para­fii, w asy­ście o. Paw­ła Nyr­ka OMI. W litur­gii udział wzię­ły pocz­ty sztan­da­ro­we orga­ni­za­cji kon­gre­so­wych i har­ce­rze. Była to Nie­dzie­la Pal­mo­wa. Obok gości, pierw­sze rzę­dy w ław­kach wypeł­ni­ły dzie­ci i mło­dzież zespo­łu „Bia­ły Orzeł” z barw­ny­mi palmami.

Reklama

Po mszy św. nastą­pił prze­marsz uli­cą Ron­ce­sval­les, pro­wa­dzo­ny przez komen­dan­ta Pl.114 SWAP Krzysz­to­fa Tom­cza­ka, w kie­run­ku pomni­ka Katyń­skie­go, gdzie odby­ły się ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści. Pro­gram był utrud­nio­ny z powo­du desz­czu i chło­du. Roz­po­czę­to hym­na­mi naro­do­wy­mi w wyko­na­niu Tere­sy Kli­musz­ko, na skrzyp­cach gra­ła Jolan­ta Bieniek.

Uro­czy­stość pro­wa­dził pre­zes KPK OT Bar­tło­miej Habrow­ski, któ­ry po przy­wi­ta­niu zgro­ma­dzo­nych, wygło­sił krót­kie prze­mó­wie­nie wpro­wa­dza­ją­ce i przed­sta­wił gości.

Gość­mi ofi­cjal­ny­mi byli, kon­sul RP Andrzej Szy­dło, posło­we fede­ral­ni: Arif Vira­ni, James Malo­ney, Peter Fon­se­ca i z pro­win­cji Onta­rio Kin­ga Sur­ma, repre­zen­tan­ci par­tii kon­ser­wa­tyw­nej Ted Opitz i Wła­dy­sław Lizoń, prze­wod­ni­czą­ca Rady Polo­nii Świa­ta Tere­sa Bere­zow­ska, wice­pre­zes KPK Juliusz Kirej­czyk, pre­zes KPK Okrę­gu Mis­sis­sau­ga Les Błasz­czak, repre­zen­ta­cja ZHP­pgk: hm. Sta­ni­sław Reit­me­ier, hm. Hali­na San­dig, hm. Kry­sty­na Reit­me­ier, pre­zes Związ­ku Pola­ków Tere­sa Szra­mek, pre­zes Koła 20 SPK Sylvia Maniak, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Inży­nie­rów Pol­skich Kazi­mierz Babiarz, pre­zes Związ­ku Sybi­ra­ków Sta­ni­sław Lasek, pre­zes Koła Pań “Nadzie­ja” Anie­la Gań­czak, pre­zes Roy­al Cana­dian Legion Br. 621 im. Gen. Ander­sa Robert Zawie­ru­cha, Fede­ra­cja Polek, Dom Koper­ni­ka, Fun­da­cja A. Mic­kie­wi­cza, “Polish Stu­dio” i media polonijne.

Po przed­sta­wie­niu ofi­cjal­nych gości, zło­żo­ne zosta­ły wień­ce i kwia­ty, naj­pierw pod Tabli­cą Smo­leń­ską, a następ­nie pod pomni­kiem Katyń­skim. Wień­ce skła­da­li: Kon­sul RP, Rodzi­na Katyń­ska, posło­wie fede­ral­ni i onta­ryj­scy, Zwią­zek Pola­ków, Towa­rzy­stwo War­szaw­skie, ZNPwK, SPK Koło 20, KPK Mis­sis­sau­ga, KPK ZG, Roy­al Cana­dian Legion Br. 621, ZHP­pgk, Polo­nia dla Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, Dom Koper­ni­ka, ZNPwK Gm1, SIPwK, KPK OT, Koło Pań Nadzie­ja, Zwią­zek Sybi­ra­ków, Klub Polek i Klub Senio­ra ZNPwK, oso­by prywatne.

Apel pole­głych z nazwi­ska­mi ofi­ce­rów, zgło­szo­ny­mi przez bli­skie oso­by z Toron­to i oko­lic, czy­ta­li har­ce­rze Ola i Patryk Tre­la ze szcze­pu Pod­ha­le i Rze­ka. Po ape­lu pole­głych, pan Zbi­gniew Anto­niak, czło­nek orkie­stry „Polo­nia Brass Band”, ode­grał na trąb­ce „Last Post”.

Nastą­pi­ły prze­mó­wie­nia. Pierw­szy prze­ma­wiał kon­sul A. Szy­dło. Posło­wie Vira­ni, Malo­ney, Fon­se­ca oraz były poseł Yvan Baker wystą­pi­li wspól­nie i odczy­ta­li list od pre­mie­ra Kana­dy Justi­na Tru­de­au. Ted Opitz i Wła­dy­sław Lizoń odczy­ta­li list od lide­ra opo­zy­cji Andrew Sche­er, któ­ry kil­ka dni wcze­śniej zło­żył hołd ofia­rom Katy­nia przy pomni­ku w Toron­to. Z oko­licz­no­ścio­wym prze­mó­wie­niem wystą­pił też wice­pre­zes KPK Juliusz Kirejczyk.

Pre­zes B. Habrow­ski podzię­ko­wał wszyst­kim za udział w uro­czy­sto­ści i zaape­lo­wał o więk­szą aktyw­ność w dzia­ła­niach doty­czą­cych obro­ny dobre­go imie­nia Pol­ski i Pola­kó­ow i stwier­dził, że jest to naj­lep­szą for­mą wła­ści­we­go uczcze­nia pamię­ci pomor­do­wa­nych w Katyniu.

Kry­sty­na Sro­czyń­ska, Komi­sja Infor­ma­cji KPK OT.