Śmierć przy­ja­cie­la zatrzy­ma­ła mnie na dłu­żej w już zie­lo­nej War­sza­wie, a jak jecha­łem pocią­giem to pra­wie do Bara­no­wicz po obu stro­nach wszyst­ko było zie­lo­ne, a już potem sza­re.
W Miń­sku jest już zie­leń, otwie­ra­ją się tu lub tam “ogród­ki” na głów­nej alei, któ­ra przez 80 lat pięć razy zmie­nia­ła nazwę.

Tajne/Poufne.
W Wiel­ki Czwar­tek to dzień usta­no­wie­nia przez Pana Jezu­sa kapłań­stwa, bisku­pi w die­ce­zjach urzą­dza­ją wiel­kie Msze na któ­re zwo­ły­wa­ni są księ­ża ich die­ce­zji.
Podob­nie było na Bia­ło­ru­si, a wie­dząc o tym posta­no­wi­łem się na taką mszę pofa­ty­go­wać, choć do kate­dry nie pcham się odkąd ksiądz na spo­wie­dzi kazał mi się nauczyć spo­wia­dać po… rosyj­sku.
Ku memu zdzi­wie­niu Msza i spo­tka­nie było, ale nie wpusz­cza­no na to świec­kich.
Zasta­na­wiam się co nasz arcy­bi­skup miał kapła­nom takie­go powie­dzieć, że świec­cy nie mogli usły­szeć, bo Miło­ści­wie Panu­ją­cy Alek­san­der Mniej­szy na pew­no się dowie.

Pod­su­mo­wa­nie
1 wrze­śnia jest 80. rocz­ni­ca woj­ny. Cie­ka­wym, jakie będą oko­licz­no­ścio­we mowy i… wypo­ci­ny.
Kto powie, lub napi­sze praw­dę, że Angli­cy i Fran­cu­zi nas zdra­dzi­li sie­dząc na tył­kach. Co naj­gor­sze, ich roda­cy powin­ni wytknąć swym ówcze­snym wodzom to, że przez zawa­le­nie pomo­cy Pol­sce musie­li potem wal­czyć pra­wie 6 lat i spo­ro ich zgi­nę­ło.
17 wrze­śnia jest też 30. rocz­ni­ca „wol­nej Pol­ski” — pierw­szy nie komu­ni­stycz­ny rząd. I jak będzie wyglą­da­ło pod­su­mo­wa­nie tej „wol­no­ści”?
Prze­cież wte­dy zaczę­li­śmy z wie­le lep­szej pozy­cji niż w 1918 r. ale z 11 miej­sca wśród państw spa­dli­śmy do 40 i żad­ne pocie­sze­nie, że Ruscy spa­dli z 2 miej­sca aż na 10.

Zapo­wiedź
Sta­ni­sław Michal­kie­wicz ujaw­nił, że toczą się taj­ne roz­mo­wy o odszko­do­wa­nia za mie­nie bez­spad­ko­we, któ­re Żydzi oce­nia­ją na 300 mld dola­rów.
Z Yankesami/Żydami uzgod­nio­no, że po wybo­rach mają nastą­pić akty praw­ne uzna­ją­ce te rosz­cze­nia i począ­tek wypła­ca­nia Żydom pie­nię­dzy.
Czy nie nale­ży od wszyst­kich kan­dy­da­tów na posłów do Sej­mu żądać pisem­nych oświad­cze­nia, że nie będą gło­so­wa­li za taki­mi usta­wa­mi i żad­ny­mi inny­mi za wypła­ca­niem Żydom jakich­kol­wiek pie­nię­dzy z tego tytu­łu?
Pyta­nie za tysiąc zie­lo­nych ilu roda­ków poprze mój pomysł?

Lichwa
Czy­li poży­cza­nie na bar­dzo wyso­ki pro­cent co nie­ste­ty ucho­dzi dziś bez­kar­nie w USA i Kana­dzie.
Doko­nu­ją to ban­ki pobie­ra­ją­ce wię­cej opłat za pie­nią­dze dane klien­tom na kar­tach kre­dy­to­wych niż za pożycz­ki per­so­nal­ne.
Kon­kret­nie Sco­tia­bank bie­rze 28% w ska­li rocz­nej a pożycz­ki nie­za­bez­pie­czo­ne są na pozio­mie bodaj 8%.
Jakoś żaden poseł i żad­na par­tia tu i tam, nie naka­zu­je by pro­cen­ty od nie­za­pła­co­nych zobo­wią­zań były nie więk­sze niż 50% tego, co ban­ki pobie­ra­ją od poży­czek indywidualnych.

Naród zabu­li?
Od trzech pra­wie lat były dzia­łacz Samo­obro­ny pan Piskor­ski, któ­ry był pod­czas „refern­dum” na Kry­mie sie­dzi oskar­żo­ny o szpie­go­stwo na rzecz Rosji i Chin.
Już miał wyjść za porę­cze­niem ale spra­wa się prze­dłu­ża i co naj­gor­sze spra­wa jest „utaj­nio­na”. To mym nie­skrom­nym zda­niem świad­czy, że jest nacią­ga­na jak daw­na spra­wa Zbysz­ka Far­mu­sa.
Na cóż, na mój nos skoń­czy się unie­win­nie­niem i pan Piskor­ski dosta­nie pew­nie po 50 tysię­cy za każ­dy mie­siąc, czy­li z dwa milio­ny zło­tych i zapła­cą oby­wa­te­le, a nie cze­re­da ludzi, któ­rzy go wsa­dzi­li i w kiciu trzy­ma­li.
Cała spra­wa wyda­je się, że jest pró­bą zastra­sze­nie roda­ków prze­ciw jakiej­kol­wiek współ­pra­cy z Rosją.
Mówiąc szcze­rze, chce gdy się ocie­pli, poje­chać znów na Krym, gdzie byłem w 2014 roku w maju i pró­bo­wa­łem znów wje­chać w 2016 oraz do Cze­cze­ni, któ­ra ponoć się teraz dobrze się roz­wi­ja.
Ponie­waż nie piszę do pol­skiej pra­sy w kra­ju, to mnie pro­ces nie będzie, jak panu Piskor­skie­mu, groził.

Socja­lizm
Moc mło­dych w USA i w Kana­dzie ma myl­ne poję­cie o socja­li­zmie.
Ostat­nio pewien Kubań­czyk z Flo­ry­dy, któ­ry nie­le­gal­nie tam przy­był w 1994 r. opi­sał swą dolę w ame­ry­kań­skiej pra­sie, w tym los swych dwóch bra­ci, co za socja­lizm musia­ło wal­czyć w Ango­li.
Tak źle w Pol­sce nie było ale kto wresz­cie pozbie­ra wra­że­nia uchodź­ców z tych ”rajów”, by przed­sta­wić co cze­ka Ame­ry­kę, jeśli socja­li­ści dorwą się do wła­dzy.
Kapi­ta­lizm, mówią, robi pomył­ki socjal­ne ale socja­lizm robi pomył­ki kapi­tal­ne i co gor­sze nie jest reformowalny.

Sput­nik TV
Tą rosyj­ską sta­cje prze­zna­czo­ną dla Pola­ków raz obej­rza­łem i mia­łem dość bo była moc­no lewac­ka. Ale ostat­nio jeden z wodzów Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści był na jej pro­gra­mie i musiał się moc­no tłu­ma­czyć w Radiu Wnet.
Pyta­nie czy wresz­cie Ruscy poszli po rozum do gło­wy i zamiast lewa­ków zaczną popie­rać naro­dow­ców cze­go się dziś u wła­dzy bar­dzo, a bar­dzo boją.
Dziw­na moda
Już na Bia­ło­ruś doszła moda na życie bez ślu­bu, nawet cywil­ne­go i to trwa­ją­ce lata. Nie wiem dla kogo jest ono lep­sze, ale nie dla „żon” i dzie­ci.
Czy jest spo­sób na odwró­ce­nie tej mody?
Histo­rie z PRL‑u
Pod takim tytu­łem zna­la­złem pisem­ko kolo­ro­we. Moc cie­ka­wych tek­stów z tego okre­su wyda­ne przez Edi­pre­spol­ska. Z humo­rem poda­ją to, co wte­dy było. Czy­ta się je z uśmie­chem jak się tego NIE prze­ży­ło w cało­ści, jak ja. Może tam wpad­nę i pora­dzę, by wyda­li to w for­mie książkowej.

Pre­ten­sje Żydów
Jest postu­lat patrio­tów do sej­mu:
Usta­wa o ochro­nie wła­sno­ści RP i wła­sno­ści oby­wa­te­li pol­skich przed gra­bie­żą
Art. 1.1. Zobo­wią­zu­je się Radę Mini­strów do oświad­cze­nia, że RP nie zadość­uczy­ni żad­nym rosz­cze­niom, kie­ro­wa­nym pod adre­sem Pol­ski przez śro­do­wi­ska żydow­skie, a odno­szą­cym się do tak zwa­nej wła­sno­ści bez­dzie­dzicz­nej.
1.2. Oświad­cza­nie, o któ­rym mowa w ust. 1 powin­no zostać ogło­szo­ne nie­zwłocz­nie po wej­ściu jej w życie.
Art. 2. Kto wbrew posta­no­wie­niu niniej­szej usta­wy podej­mie pró­bę zadość­uczy­nie­nia w imie­niu RP rosz­cze­niom, o któ­rych mowa w Art. 1, albo podej­mie pró­bę obej­ścia wyni­ka­ją­ce­go z niej zaka­zu, pod­le­ga karze, jak za kra­dzież zuchwa­łą.
Art. 3. Usta­wa wcho­dzi w życie z dniem ogło­sze­nia.
11 maja w War­sza­wie ma być wiel­ka mani­fe­sta­cja potę­pia­ją­ca usta­wę 447.

Ukra­ina — Żyd pogo­nił… Żyda.
Jak było do prze­wi­dze­nia na Ukra­inie zwy­cię­żył gwiaz­dor TV i wszy­scy wiel­cy tego świa­ta na wyprzód­ki skła­da­li mu życze­nia, a tyl­ko względ­nie spo­koj­ni byli Rosja­nie.
Co jed­nak mało kto wzmian­ku­je, że jeden Żyd pogo­nił dru­gie­go Żyda w kra­ju, gdzie Żydów nie jest nawet 1%.
Naj­waż­niej­sze pyta­nie czy nowy pre­zy­dent skoń­czy woj­nę na Wscho­dzie Ukra­iny. Tego Mu trze­ba życzyć, za to trze­ba się modlić a ja prócz tego zbie­ram się tam poje­chać.
Alek­san­der Pruszyński