Ope­ra­cja na języ­ku trwa — dru­ga woj­na świa­to­wa prze­kształ­ca się w woj­nę ze “zjed­no­czo­ny­mi nazistami”

Reklama