Pra­wie 70 pro­cent Chiń­czy­ków uczą­cych się za gra­ni­cą twier­dzi, że war­tość zagra­nicz­nych stu­diów nie powin­na być oce­nia­na tyl­ko przez pry­zmat więk­szych zarob­ków po powro­cie, waż­niej­sze jest wzbo­ga­ce­nie ich życia. Bada­nia na ten temat opu­bli­ko­wan­ła New Orien­tal Edu­ca­tion and Tech­no­lo­gy Gro­up, naj­więk­szy pośred­nik pry­wat­nych usług edu­ka­cyj­nych w Chinach.

Dane Mini­ster­stwa Edu­ka­cji poka­zu­ją, że 662 100 osób wyje­cha­ło za gra­ni­cę na stu­dia w 2018 r., Co sta­no­wi wzrost o 8,83% w ska­li rocznej.

Coraz wię­cej osób uwa­ża zagra­nicz­ne stu­dio­wa­nie jako spo­sób na samo­re­ali­za­cję, twier­dzi Li Jun z New Oriental..

reklama

Jed­no­cze­śnie cheć emi­gra­cji do innych kra­jów po stu­diach słab­nie, gdyż kra­jo­wa gospo­dar­ka chiń­ska ofe­ru­je coraz wię­cej możliwości.

Ana­li­zy poka­zu­ją wzrost odset­ka stu­den­tów, któ­rzy wra­ca­ją do Chin, zaraz po ukoń­cze­niu stu­diów. 89 pro­cent pra­co­daw­ców uzna­je war­tość zagra­nicz­nych stu­diów. Umie­jęt­no­ści zawo­do­we i kre­atyw­ność to dwie rze­czy, któ­re pra­co­daw­cy cenią naj­bar­dziej w absol­wen­tach zagra­nicz­nych stu­diów — poda­je Chi­na Daily