Nowy son­daż Ipsos-Glo­bal News na temat rasi­zmu w Kana­dzie stwier­dza, że ​​tzw widocz­ne mniej­szo­ści są w nie­któ­rych przy­pad­kach bar­dziej skłon­ne do rasi­stow­skich poglą­dów niż biali.

Son­daż prze­pro­wa­dzo­ny 8–10 kwiet­nia z udzia­łem 1002 Kana­dyj­czy­ków okre­śla bia­łych respon­den­tów jako „pocho­dze­nia pół­noc­no­ame­ry­kań­skie­go i euro­pej­skie­go” a tych z widocz­nych mniej­szo­ści jako „pocho­dze­nia pozaeuropejskiego”.
[yop_poll id=“4”]
Oka­za­ło się, że widocz­ne mniej­szo­ści czę­ściej niż bia­li mają rasi­stow­skie prze­my­śle­nia, o któ­rych nie roz­ma­wia­ją publicz­nie (58% w porów­na­niu z 48%), i  uprze­dze­nia wobec róż­nych ras (32% vs. 21%).

Widocz­ne mniej­szo­ści, według son­da­żu, są rów­nież bar­dziej skłon­ne niż bia­li wyra­żać swo­je poglą­dy na temat róż­nych reli­gii i grup etnicz­nych   (45% w porów­na­niu z 29%), czę­ściej też zga­dza­ją się ze ste­reo­ty­pa­mi anty­se­mic­ki­mi,  jak Żydzi kon­tro­lu­ją media (24% vs. 17%).

reklama

Co cie­ka­we kana­dyj­skie orga­ny usta­wo­daw­cze,  sądy czy libe­ral­ne media   ruty­no­wo kon­cen­tru­ją się na wyko­rze­nie­niu tyl­ko jed­nej for­my rasi­zmu u bia­łych — z wyłą­cze­niem wszyst­kich innych. Dzie­je się tak pomi­mo oczy­wi­ste­go fak­tu, że każ­dy może być rasistą.