Xi naka­zu­je Chiń­czy­kom przy­go­to­wać się na cięż­kie czasy
[yop_poll id=“4”]
Chi­ny muszą przy­go­to­wać się na trud­ne cza­sy, ponie­waż sytu­acja mię­dzy­na­ro­do­wa jest coraz bar­dziej zło­żo­na, powie­dział pre­zy­dent Xi Jin­ping w komu­ni­ka­cie prze­ka­za­nych w śro­dę przez media pań­stwo­we — kraj stoi w obli­czu zwięk­szo­nych ceł w ostrej woj­nie han­dlo­wej z Waszyng­to­nem. Xi wezwał ludzi do wycią­gnię­cia lek­cji z tru­dów przeszłości.
„Dziś, pod­czas nowe­go Dłu­gie­go Mar­szu, musi­my prze­zwy­cię­żyć róż­ne głów­ne zagro­że­nia i wyzwa­nia z kra­ju i zagra­ni­cy. W „pierw­szym” Dłu­gim Mar­szu uczest­ni­czy­ło 70 tysię­cy żoł­nie­rzy i 30 tysię­cy cywi­lów. Siły komu­ni­stycz­ne prze­szły 12 tysię­cy kilo­me­trów. „ Xi odwie­dził rów­nież fir­mę zaj­mu­ją­cą się zie­mią rzad­ką, wywo­łu­jąc spe­ku­la­cje, że sek­tor może być kolej­nym fron­tem w woj­nie chińsko-amerykańskiej.
Pol­ska posia­da boga­te zło­ża ziem rzad­kich na Suwalszczyźnie.