W rocz­ni­cę usu­nię­cia krzy­ży z tere­nu żwi­ro­wi­ska przy­le­ga­ją­ce­go do obo­zu Auschwitz roz­ma­wia­my z Grze­go­rzem Waśniew­skim, komen­dan­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Józe­fa Pił­sud­skie­go “Orzeł Strze­lec­ki” w Kana­dzie, przy­ja­cie­lem nie­ży­ją­ce­go już Kazi­mie­rza Świ­to­nia; mówi­my, jak doszło do tam­te­go kry­zy­su, dla­cze­go do tej pory w obo­zie, w któ­rym zgi­nę­ła wymor­do­wa­na kil­ku­set­ty­sięcz­na rze­sza Pola­ków nie ma krzy­ży oraz o koniecz­no­ści obro­ny pamię­ci o pomor­do­wa­nych Pola­kach skła­da­nej dzi­siaj na ołta­rzu zgo­dy na żydow­ską poli­ty­kę historyczną.

 

Pro­si­my o laj­ko­wa­nie i udo­stęp­nia­nie mate­ria­łu, podob­nie jak wszyst­kich innych fil­mów GoniecTv

reklama