Otta­wa wybra­ła 11 miej­sco­wo­ści na pilo­ta­żo­wy pro­jekt imigracyjny

Pro­gram ma na celu wypeł­nie­nie luk w zatrud­nie­niu wyni­ka­ją­cych ze spad­ku licz­by uro­dzeń, sta­rze­nia się popu­la­cji oraz  przy­cią­gnię­cie imi­gran­tów do spo­łecz­no­ści wiej­skich i północnych.

Celem pro­gra­mu jest wpro­wa­dze­nie nowych osób do regio­nów dotknię­tych poważ­ny­mi nie­do­bo­ra­mi siły robo­czej z powo­du wyjaz­dów mło­dzie­ży, spad­ku licz­by uro­dzeń i sta­rze­nia się populacji.

Mini­ster ds. Imi­gra­cji Ahmed Hus­sen poin­fo­ro­wał o tym ofi­cjal­nie w Sault Ste. Marie, Ont.

„Rachu­nek jest pro­sty. Przy­cią­ga­nie i zatrzy­my­wa­nie przy­by­szów z potrzeb­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi to prze­pis na suk­ces dla kana­dyj­skich miej­sco­wo­ści wiej­skich i pół­noc­nych” — stwier­dza Hus­sen w komu­ni­ka­cie pra­so­wym. „Prze­te­sto­wa­li­śmy podob­ny pilo­ta­żo­wy pro­gram imi­gra­cyj­ny w pro­win­cjach atlan­tyc­kich i już poka­zał on olbrzy­mie korzy­ści zarów­no dla nowi­cju­szy, jak i Kanadyjczyków”.

Wybra­ne spo­łecz­no­ści to:

Thun­der Bay, Ont.
Sault Ste. Marie, Ont.
Sud­bu­ry, Ont.
Tim­mins, Ont.
North Bay, Ont.
Gret­na-Rhi­ne­land-Alto­na-Plum Coulee, Man.
Bran­don, Man.
Moose Jaw, Sask.
Cla­re­sholm, Alta.
West Koote­nay region of B.C.
Ver­non, B.C.
Rząd zacznie pra­co­wać  tego lata, aby pomóc im ziden­ty­fi­ko­wać kan­dy­da­tów na pobyt sta­ły już jesie­nią. Ocze­ku­je się, że pierw­si nowi­cju­sze w ramach pilo­ta­żu poja­wią się w 2020 r.

Oko­ło 78 pro­cent nowo przy­by­łych do Kana­dy osie­dla się w dużych mia­stach, takich jak Toron­to, Mont­re­al i Van­co­uver, w ramach ist­nie­ją­cych fede­ral­nych pro­gra­mów imi­gra­cji gospodarczej.