Sta­ny Zjed­no­czo­ne opu­bli­ko­wa­ły nagra­nie wideo, z któ­re­go ma wyni­kać, że zało­ga irań­skiej łodzi usu­wa minę, któ­ra nie eks­plo­do­wa­ła przy­cze­pio­na do bur­ty jed­ne­go z uszko­dzo­nych tankowców

Ma to świad­czyć o irań­skim spraw­stwie  zamachów.

Nor­we­skiej tan­ko­wiec Front Alta­ir  zapa­lił się po tym, jak nastą­pi­ły  wybuchy.

Iran kate­go­rycz­nie zaprze­cza tym oskar­że­niom. Do zda­rze­nia doszło mie­siąc po tym jak 4 tan­kow­ce zosta­ły uszko­dzo­ne w rezul­ta­cie ata­ku u wybrze­ży Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arab­skich. Wów­czas Sta­ny Zjed­no­czo­ne rów­nież obar­czy­ły winą Iran, ale nie ujaw­ni­ły mate­ria­łu dowo­do­we­go. Iran rów­nież wów­czas zaprzeczył.

Napię­cie mię­dzy sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi a Ira­nem rośnie od cza­su kie­dy pre­zy­dent Sta­nów zjed­no­czo­nych Donald Trump wyco­fał się z pod­pi­sa­ne­go poro­zu­mie­nia na temat ogra­ni­cze­nia pro­gra­mu nukle­ar­ne­go Ira­nu. W pią­tek pre­zy­dent Trump powtó­rzył ame­ry­kań­skie zarzu­ty w wywia­dzie dla tele­wi­zji Fox, Dodał rów­nież, że jest bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne iż Iran będzie w sta­nie   zablo­ko­wać cie­śni­nę Hor­muz — szlak wod­ny o bar­dzo dużym zna­cze­niu dla gospo­dar­ki świa­to­wej przez któ­ry każ­de­go roku prze­pły­wa 1/3. świa­to­we­go zaopa­trze­nia w ropę naf­to­wą trans­por­to­wa­ne­go dro­gą morską.

Zapy­ta­ny, w jaki spo­sób zamie­rza powstrzy­mać Iran Trump odpo­wie­dział “zoba­czy­my”. W związ­ku z czwart­ko­wym incy­den­tem ceny ropy naf­to­wej wzro­sły o 4%, wzro­sły rów­nież ceny złota.

Zarów­no Iran jak i Sta­ny Zjed­no­czo­ne opu­bli­ko­wa­ły na pokła­dach wła­snych jed­no­stek zdję­cia załóg stat­ków, któ­re ule­gły ata­ko­wi.  Zało­ga Koku­ka Coura­ge­ous opu­ści­ła sta­tek po tym jak wybuchł na nim pożar.

Naj­wy­raź­niej nie potwier­dza­jąc ame­ry­kań­skiej wer­sji wyda­rzeń pre­zes arma­to­ra tan­kow­ca Yuta­ka Kata­da powie­dział, że według rela­cji człon­ków zało­gi sta­tek został zaata­ko­wa­ny z powie­trza (przez obiekt lata­ją­cy) Koku­ka Coura­ge­ous znaj­do­wał się oko­ło 30 km od wybrze­ża Ira­nu kie­dy wysłał sygnał alar­mo­wy. Sta­tek prze­wo­zi meta­nol z Ara­bii Sau­dyj­skiej do Sin­ga­pu­ru. Dru­ga jed­nost­ka, nor­we­ski Front Alta­ir prze­wo­zi naf­tę ze Zjed­no­czo­nych  Emi­ra­tów Arab­skich do Taj­wa­nu. Jak wyni­ka ze zdjęć glo­bal­nej fir­my moni­to­rin­gu sate­li­tar­ne­go Iceye, uszko­dze­nia Front Alta­ir  spo­wo­do­wa­ły wyciek do wód wokół jednostki

Ame­ry­kań­ski sekre­tarz sta­nu Mike Pom­peo powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Waszyng­to­nie, że według oce­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych za ata­ka­mi stoi Islam­ska Repu­bli­ka Ira­nu. Oce­na ta jest opar­ta na danych wywia­du, uży­tej bro­ni, a tak­że pozio­mie wyszko­le­nia koniecz­ne­go do prze­pro­wa­dze­nia takiej ope­ra­cji. Mini­ster spraw zagra­nicz­nych UK Jere­my Hunt powie­dział że punk­tem wyj­ścia sta­no­wi­ska jego kra­ju jest wia­ra “w oce­nę naszych ame­ry­kań­skich sojusz­ni­ków, jed­nak rosyj­skie mini­ster­stwo spraw zagra­nicz­nych ostrze­gło przed pochop­ny­mi kon­klu­zja­mi, a Chi­ny wezwa­ły wszyst­kie stro­nę do powstrzy­ma­nia się. Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie okre­śli­ła atak jako nie­bez­piecz­ną eska­la­cję, a w komu­ni­ka­cie wyda­nym w pią­tek irań­skie prze­sta­wi­ciel­stwo przy Naro­dach Zjed­no­czo­nych stwier­dza, że odrzu­ca, jak to okre­śli­ło bez­pod­staw­ne i ira­no­fo­bicz­ne zarzu­ty wysu­wa­ne przez USA, jed­no­cze­śnie potę­pi­ło oba zama­chy “jak tyl­ko moż­na najmocniej”.

Zda­niem mini­stra spraw zagra­nicz­nych Ira­nu Java­da Zari­fa Sta­ny Zjed­no­czo­ne oskar­ża­ją jego kraj nie przed­sta­wia­jąc żad­nych dowo­dów fak­tycz­nych ani pośred­nich, usi­łu­jąc doko­nać sabo­ta­żu dyplo­ma­cji. Iran oświad­czył że ata­ki te prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły przez kogoś, kto chce “wyko­le­ić sto­sun­ki Tehe­ra­nu ze wspól­no­tą miedzynarodową”.