Inna opcja

W 22 nume­rze Goń­ca pan Jerzy Tor­gal­ski ostro kry­ty­ku­je Kon­fe­de­ra­cje za pro­ro­syj­skość bo teraz jest miłość do Nie­miec, któ­re wyra­ża­ją swą miłość np. odma­wia­jąc Pola­kom w ich kra­ju praw mniej­szo­ści naro­do­wej jaką mie­li do 1940 r.

Przy­po­mnę, że nadal praw­nie nasze zie­mie zachod­nie trak­to­wa­ne są jako część Nie­miec a nam nie zagra­ża­ją teraz bo są tamA­me­ry­ka­nie i mają moc kło­po­tów z emigrantami.

Przede wszyst­kim Rosja to nie Zwią­zek Sowiec­ki. Odpa­dło od nie­go „demo­lu­dy”, jak zwa­no wszyst­kie pań­stwa euro­pej­skie, któ­re weszły do sowiec­kie­go łagru po 1945 r.. i repu­bli­ki, któ­re były inte­gral­ną czę­ścią tego potwo­ra jak Ukra­ina, Gru­zja itd.

REKLAMA

„Demo­lu­dy” zamiast po roz­wią­za­niu Ukła­du War­szaw­skie­go na wyprzód­ki ubie­gać się, pra­wie na kola­nach, o przy­ję­cie do NATO powin­ny były stwo­rzyć nowy sojusz, np. Wila­now­ski. Do tego ukła­du mogły jesz­cze przy­stą­pić pań­stwa bał­tyc­kie co by dało, pokaź­ny poten­cjał 80 milio­nów lud­no­ści. Taki układ poli­tycz­no-eko­no­micz­no-mili­tar­ny był­by ukła­dem liczą­cym się w Euro­pie i oddzie­lał pań­stwa NATO od Rosji.

Taki układ miał­by wspól­ne uzbro­je­nie i nie­złą kadrę pocho­dzą­cą głów­nie z sowiec­kich uczelni.

O dzi­wo nikt, nie wystą­pił za stwo­rze­niem takie­go nowe­go ukła­du nawet np. gen Jaruzelski.

Na prze­cią­gu następ­nych 10 lat wspo­mnia­ne kra­je, upa­dły gospo­dar­czo ale jesz­cze musia­ły zaku­pić z duże pie­nią­dze dla swych sił zbroj­nych ponad 3 tysią­ce rodza­jów uzbro­je­nia „natow­skie­go” na czym oczy­wi­ście zaro­bi­ły pań­stwa NATO.

W 1990 r, Pol­ska była na 10 miej­scu wśród roz­wi­nię­tych państw świata.


Dziś nie ma w Pol­sce już prak­tycz­nie stocz­ni na wybrze­żu, za psi pie­niądz poszła Nowa Huta i pra­wie cały prze­mysł sta­lo­wy. W Pozna­niu nie ma ZM Cegiel­skie­go, w War­sza­wie FSO, Kasprza­ka, Huty War­sza­wa, ZM Nowot­ko, ZE Róży Luk­sem­burg i co gor­sza jesz­cze z 50 dużych zakła­dów. Tu dodam, że tyl­ko ZE Róża Luk­sem­burg musia­ły upaść, bo naj­pierw tran­zy­sto­ra a potem ukła­dy sca­lo­ne wypar­ły lam­py elektroniczne.

Teraz zasta­nów­my się czy napraw­dę Rosja zagra­ża Pol­sce i kra­jom bał­tyc­kim czy ma kon­kret­ny inte­res w napad­nię­ciu na kraje?

Nie widzę go,  śmiem twier­dzić, że nie. bo co to by im dało, a jeśli się mylę to chęt­nie dowiem się co mia­ła­by w wyni­ku takiej agre­sji uzyskać.

Śmiem twier­dzić, że jeśli Pol­ska i kra­je bał­tyc­kie będą miał małą, a dobrze uzbro­jo­ną armię i wła­ści­wie kie­ro­wać będą obro­ną to Rosja­nie nie ude­rzą bo prze­cież oni mają zagro­że­nie ze stro­ny Chin na wscho­dzie i kra­jów muzuł­mań­skich z połu­dnia. Ponad­to rosyj­ski żoł­nierz będzie się dosko­na­le bił w obro­nie swej ojczy­zny, ale znacz­nie gorzej ata­ku­jąc obce państwa.

W 1939 r. ule­gli­śmy Niem­com nie tyl­ko bo byli­śmy sła­biej uzbro­je­ni, ale też bo nie mie­li­śmy odpo­wied­nie dok­try­ny wojen­nej jakiej zresz­tą też nie mie­li w 1940 roku Fran­cu­zi. Zamiast w Holan­dii i we Wło­szech budo­wać kil­ka okrę­tów pod­wod­nych, któ­re nie ode­gra­ły w woj­nie więk­szej roli, trze­ba było w kra­ju wypro­du­ko­wać z 500 arma­tek prze­ciw­pan­cer­nych. Dalej nie cofać się na całej linii fron­tu, a prze­pusz­czać kolum­ny pan­cer­ne, a potem je z tyłu atakować.

W wspo­mnia­nym nume­rze „Goń­ca” jest wywiad pani Piwar z endec­kiej „Myśli Pol­skiej” z amba­sa­do­rem Rosji w Warszawie.

Z wie­lo­ma jego teza­mi moż­na się zgo­dzić i nawet rozu­mieć iry­ta­cje ich władz na anty­ro­syj­ską nagon­kę w Pol­sce, ale roz­mo­wy histo­ry­ków obu stron nie uwa­żam, by cokol­wiek dały.

Szko­da, że pani Piwar nie przy­po­mnia­ła amba­sa­do­ro­wi, że przez 4 lata Pola­cy nie ule­gli namo­wom Hitle­ra by pójść z nimi na Sowie­ty czym ich ura­to­wa­li od klę­ski, ale oni poszli potem z Hitle­rem na nas.

Rosja­nie narze­ka­ją, że z 100 000 jeń­ców z 20 tysię­cy zmar­ło, ale nawet amba­sa­dor nie mówi, że byli roz­strze­li­wa­ni jak roz­strze­la­ni byli przez czer­wo­no­ar­miej­ców w Płoc­ku w szpi­ta­lu pol­scy ran­ni 16 sierp­nia 1920 r.

Bole­ję, że Pan Amba­sa­dor nie wie, że wów­czas były w Pol­sce dwie pla­gi. Była tzw „hisz­pan­ka” i dyzen­te­ry­tu, któ­ry kosił nie tyl­ko jeń­ców sowiec­kich, ale masa­mi cywil­nych pol­skich obywateli.


Pew­nie Pan Amba­sa­dor nie sły­szał, że z nie­wo­li sowiec­kiej nie wró­ci­ło z 19 000 Pola­ków nie mówiąc ilu wła­dze NKWD zamor­do­wa­ły na zaję­tych tere­nach Pol­ski. Nie sły­sza­łem o kom­pro­mi­tu­ją­cej Pol­skę spra­wie nie­wy­da­nia w porę wiz dla zespo­łu Armii Czer­wo­nej, ale pamię­tam o nagon­ce mediach na rosyj­skich baj­ke­rów — Noc­ne Wil­ki — któ­rzy chcie­li przez Pol­skę jechać czcić swych roda­ków pole­głych przy zdo­by­wa­niu Berlina.

W tym wypad­ku spra­wę ura­to­wał nie pre­zy­dent Pol­ski, a mój przy­ja­ciel, baj­kier śp. Wik­tor Węgrzyn.

Nie widzia­łem, by ktoś z Noc­nych Wil­ków lub amba­sa­dy Rosji był z wień­cem na jego pogrze­bie w War­sza­wie, a było dość cza­su, bo odbył się 3 tygo­dnie po jego śmier­ci w Chicago?

Śmiem twier­dzić. że w praw­dzi­wym inte­re­sie Pol­ski i Rosji są dobre sto­sun­ki mię­dzy naszy­mi kra­ja­mi ale potrze­ba dobrej woli, któ­rej może mniej widać po stro­nie Pol­ski naga­nia­nej prze­ciw temu przez swych zachod­nich sąsia­dów, niż po stro­nie Rosji.

PS: Raz oglą­da­łem pro­gram TV Sput­nik po pol­sku i to były lewac­kie wypo­ci­ny ale czę­sto oglą­dam z przy­jem­no­ścią angiel­ski, a cza­sem nawet fran­cu­ski pro­gram Rus­sia Today.

Mówi­łem o tym sekre­ta­rzo­wi Amba­sa­dy Rosji gdy byłem jed­nym z skła­da­ją­cych kwia­ty na cmen­ta­rzu pole­głych kra­sno­ar­miej­ców w War­sza­wie 9 maja.

 

Ciut za długie

Zjed­no­cze­nie Chrze­ści­jań­skich Rodzin pre­zen­tu­je swo­ją Dekla­ra­cję Pro­gra­mo­wą przed wybo­ra­mi do Sej­mu i Sena­tu RP.

Wszyst­kie­go po tro­chu ale kto czy­ta tak dłu­gie teksty?

 

Nad­cho­dzi

Jest prze­po­wied­nia, że będzie woj­na Chin z Rosją i zacznie się wte­dy gdy będzie się zda­wa­ło wszyst­kim, że sto­sun­ki mię­dzy tymi pań­stwa­mi są naj­lep­sze w historii.

 

Dwa sygna­ły

Poin­for­mo­wa­no ostat­nio, że przed­się­bior­cy bia­ło­ru­scy zyska­li zgo­dę na export nie prze­two­rzo­ne­go drew­na i oby­wa­te­le będą mogli swy­mi auta­mi jeź­dzić do Pol­ski, jak czę­sto chcą.

Ozna­cza to, że kasa pań­stwa jest już pusta i chwy­ta się ostateczności.

 

Euro­pej­skie Igrzyska

Zaczną się w Miń­sku 21 czerw­ca. Mia­ło będzie nie 30 000 a 18 tysię­cy, a na dwa tygo­dnie przed zawo­da­mi tyl­ko 60 % bile­tów jest sprze­da­nych i pyta­nie ilu przy­je­dzie obcokrajowców.

Mia­sto jest ude­ko­ro­wa­ne róż­ny­mi pla­ka­ta­mi przy­po­mi­na­ją­cy­mi o tym. Oka­zu­je się, że 21 czerw­ca zbie­rze się komi­tet orga­ni­za­cyj­ny tych igrzysk i następ­ne w 2023 r. odbę­dą się w… Krakowie.

Alek­san­der Pruszyński