Pie­ro­gi to jed­na z naj­bar­dziej pol­skich  potraw; w nie­dzie­lę 14. lip­ca odbył się w cen­trum Jana Paw­ła II Pierw­szy  festi­wal pierogów.

Firm pie­ro­go­wych było kil­ka, wygra­ła zda­niem jury, Jani­na Lew­czuk z Osha­wy, któ­ra robi pie­ro­gi u sie­bie w domu, a vox popu­li wska­zał na Polcan Gospodę.

Impre­za cie­szy­ła się wiel­kim wzięciem.