Metro­linx demen­tu­je plot­ki na temat moż­li­wo­ści rezy­gna­cji z prze­wo­zów auto­bu­so­wych. Takie pogło­ski poja­wi­ły się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych w poniedziałek.

Rzecz­nicz­ka Metro­link­su stwier­dzi­ła po pro­stu, że takie donie­sie­nia są nie­praw­dzi­we. Auto­bu­sy gwa­ran­tu­ją połą­cze­nia mię­dzy linia­mi kole­jo­wy­mi, dojeż­dża­ją do mia­ste­czek, do któ­rych tory nie docho­dzą lub tam, gdzie pocią­giem da się doje­chać rzad­ko. Obec­nie agen­cja ma wię­cej auto­bu­sów niż kie­dy­kol­wiek – flo­ta liczy ponad 532 pojaz­dy. Do tego cały czas zatrud­nia nowych kierowców.reklama