Klau­stro­fo­bicz­na dla wie­lu sta­cja metra Toron­to Blo­or-Yon­ge zyska tro­chę prze­strze­ni po tym, jak w ponie­dzia­łek rząd fede­ral­ny zobo­wią­zał się zain­we­sto­wać  ponad 1 miliard dola­rów w komu­ni­ka­cję miej­ską w Toronto.

Pie­nią­dze zosta­ną roz­dzie­lo­ne mię­dzy moder­ni­za­cję sta­cji Blo­or-Yon­ge i pro­gram sta­cji Smart­Track, w ramach któ­re­go powsta­nie sześć nowych sta­cji zbu­do­wa­nych na kory­ta­rzach kole­jo­wych Sto­uf­fvil­le, Lake­sho­re East i Kit­che­ner GO.

Pro­gram sta­cji Smart­Track wyko­rzy­stu­je ist­nie­ją­cą infra­struk­tu­rę kole­jo­wą do roz­sze­rze­nia opcji komu­ni­ka­cyj­nych dla osób dojeż­dża­ją­cych do pracy.

REKLAMA

Rada mia­sta Toron­to zatwier­dzi­ła oba pro­jek­ty w kwiet­niu, żąda­jąc finan­so­wa­nia za pośred­nic­twem fede­ral­ne­go publicz­ne­go stru­mie­nia dota­cji  na kouni­ka­cję publiczną.

Pro­win­cja i mia­sto Toron­to doło­żą dodat­ko­we pieniądze.

Pra­ce w Blo­or-Yon­ge pole­gać będą na budo­wie dodat­ko­we­go pero­nu linii 2 wraz z mody­fi­ka­cja­mi w celu popra­wy bez­pie­czeń­stwa i prze­pu­sto­wo­ści na ist­nie­ją­cym pero­nie linii 1. Zosta­nie rów­nież zbu­do­wa­na nowa pod­sta­cja elektryczna.

Bur­mistrz John Tory nazwał inwe­sty­cję klu­czo­wą z uwa­gi na rosną­cą popu­la­cję Toron­to i wyni­ka­ją­ce z tego obcią­że­nie sys­te­mu komu­ni­ka­cyj­ne­go, zwłasz­cza w Blo­or-Yon­ge, gdzie ponad 200 000 pasa­że­rów podró­żu­je w prze­cięt­ny dzień powszedni.