Pod­czas spa­ce­ru na poka­zie lot­ni­czym Putin potrak­to­wał Erdo­ga­na loda­mi wani­lio­wy­mi poda­je rosyj­ski ser­wis BBC. Pre­zy­dent Tur­cji Recep Tay­y­ip Erdo­gan odwie­dził rosyj­ski pokaz lot­ni­czy MAKS w Żukow­skim koło Moskwy, gdzie miał wie­le ofert, w tym bar­dzo dro­gich. Co ofe­ro­wał turec­ki lider i czym się interesował?
Erdo­gan wyka­zał zain­te­re­so­wa­nie zaku­pem naj­now­sze­go rosyj­skie­go myśliw­ca pią­tej gene­ra­cji Su-57. „Czy to Su-57? Czy już lata?” — Erdo­gan zapy­tał pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Puti­na pod­czas oglą­da­nia samo­cho­du. „Lata” — odpo­wie­dział. „Czy mogę to kupić?” — nadal inte­re­so­wał się Erdo­gan. „Możesz ” — powie­dział Putin z uśmie­chem. Wice­pre­mier Jurij Bory­sow powie­dział rów­nież, że Tur­cja wyka­zu­je praw­dzi­we zain­te­re­so­wa­nie rosyj­ski­mi myśliw­ca­mi Su-35. Jed­no­cze­śnie mini­ster prze­my­słu i han­dlu Rosji Denis Man­tu­row pod­kre­ślił, że Tur­cja zapo­zna­je się tyl­ko z rosyj­ski­mi samo­lo­ta­mi bojo­wy­mi, jest za wcze­śnie, aby mówić o zaku­pach. Szef pań­stwo­wej kor­po­ra­cji Rosco­smos, Dmi­trij Rogo­zin, zapro­po­no­wał Erdo­ga­no­wi zor­ga­ni­zo­wa­nie wysła­nia turec­kie­go astro­nau­ty na ISS. „Mamy dla was wspól­ną pro­po­zy­cję — zor­ga­ni­zo­wa­nia lotu na orbi­tę turec­kie­go astro­nau­ty w rocz­ni­cę repu­bli­ki. Cen­trum szko­le­nia kosmo­nau­tów jest goto­we” — powie­dział Rogo­zin. Turec­ki przy­wód­ca natych­miast się zgodził.
Putin powie­dział, że kolej­na par­tia sys­te­mów rakiet prze­ciw­lot­ni­czych S‑400 zosta­ła dostar­czo­na we wto­rek na pod­sta­wie umo­wy z Tur­cją. Turec­kie Mini­ster­stwo Obro­ny poin­for­mo­wa­ło, że cały pro­ces prze­no­sze­nia sys­te­mów obro­ny powietrz­nej zaj­mie oko­ło mie­sią­ca. Według dyrek­to­ra gene­ral­ne­go kon­cer­nu Almaz-Antey, Jan Novi­ko­va 1 wrze­śnia roz­pocz­nie się szko­le­nie armii turec­kiej w obsłu­dze S‑400, któ­re powin­no trwać do 2 stycz­nia przy­szłe­go roku.
Jak pod­kre­ślił Erdo­gan, wokół „S‑400” było „dużo plo­tek”, ale wła­dze turec­kie „nie zwra­ca­ją na nie naj­mniej­szej uwa­gi”. „Naszą współ­pra­cę w tej dzie­dzi­nie — chce­my roz­sze­rzyć na wszyst­kie inne dzie­dzi­ny prze­my­słu obron­ne­go. Może to doty­czyć tak­że samo­lo­tów woj­sko­wych” — dodał.
Według Puti­na rosyj­ski gaz gazo­cią­giem Tur­kish Stre­am zacznie pły­nąć do Tur­cji przed koń­cem tego roku. „Po zwięk­sze­niu prze­pu­sto­wo­ści stru­mie­nia turec­kie­go dosta­wy do Euro­py będą prze­sy­ła­ne tran­zy­tem przez tery­to­rium Tur­cji” — dodał Putin. Przy­po­mniał tak­że, że Rosa­tom budu­je pierw­szą elek­trow­nię jądro­wą w Akkuyu w Tur­cji, któ­rej pierw­szy reak­tor chce uru­cho­mić w 2023 r. Tur­cja zapro­si­ła też Rosjan do wspól­nej eks­plo­ata­cji złóż gazu wokół Cypru poło­żo­nych w cypryj­skiej stre­fie eko­no­micz­nej, 34 km na zachód od izra­el­skich złóż Lewiatan.