Poseł na Sejm RP Robert Win­nic­ki ujaw­nia, że w czwar­tek sze­fo­wie Komi­sji Izby Repre­zen­tan­tów USA w  liście do pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go znów “przy­ja­ciel­sko” poucza­ją Pol­skę i Pola­ków  pisząc o „koro­zji demo­kra­cji” ale, co szcze­gól­nie skan­da­licz­ne przed 80. rocz­ni­cą napa­du hitle­row­skich Nie­miec na Pol­skę, znów wspo­mi­na­ją o „współ­udzia­le Pola­ków  w Holokauście”…