Przy­zwy­cza­iłem się już do pol­skich para­dok­sów i mniej się dzi­wię, ale ten jest szcze­gól­nie bole­sny. Pań­stwo­wa Tele­wi­zja Pol­ska prze­pro­wa­dzi­ła trans­mi­sję na żywo z nie­dziel­nych uro­czy­sto­ści z oka­zji 80. rocz­ni­cy roz­po­czę­cia II woj­ny świa­to­wej. Nie­ste­ty mimo cza­su wol­ne­go w nie­dzie­lę nie mogłem ich oglą­dać w inter­ne­cie z uwa­gi na “ogra­ni­cze­nia licencyjne”.

Jed­nak po krót­kim poszu­ki­wa­niu zna­la­złem peł­ną trans­mi­sję uro­czy­sto­ści wraz z trans­kryp­cją w języ­ku angiel­skim na rosyj­skim kana­le inter­ne­to­wym Rup­tly, z wiel­kim nadru­kiem na ekra­nie poświad­cza­ją­cym źró­dło. Było tak pomi­mo, że pre­zy­den­ta Puti­na nie zapro­szo­no na pol­skie obchody.

To dla­cze­go Pola­cy miesz­ka­ją­cy poza Pol­ską nie mogą oglą­dać w inter­ne­cie mate­ria­łów video TVP woła o pomstę do nie­ba i świad­czy o tym, w jak głę­bo­kim powa­ża­niu mają nas nad Wisłą… A więc, jeśli ktoś chce, to pro­szę sobie obej­rzeć w Rup­tly (Rup­tly GmbH is a Rus­sian video news agen­cy spe­cia­li­zing in video on demand, based in Ber­lin, Ger­ma­ny. It is a divi­sion of the RT (Rus­sia Today) tele­vi­sed news network.) Dzię­ku­ję kole­dzy Rosjanie…
Prze­mó­wie­nie pre­zy­den­ta Nie­miec zaczy­na się w 2:16:52
Prze­mó­wie­nie wice­pre­zy­den­ta USA zaczy­na się w 2:32:10