Dorian w Nowej Szko­cji ma być hura­ga­nem 1 kate­go­rii, co ozna­cza lub burzą tro­pi­kal­ną, że pręd­kość wia­tru może się­gać 130 km/h. Nad­cią­gnie nad pro­win­cję przed połu­dniem, a czas przej­ścia nad Nową Szko­cją mete­oro­lo­dzy sza­cu­ją na 12 godzin.

Karen Hutt, sze­fo­wa Nova Sco­tia Power, mówi, że nad sie­cią ener­ge­tycz­ną będzie czu­wał dodat­ko­wy zespół wspie­ra­ją­cy zło­żo­ny z tech­ni­ków goto­wych do usu­wa­nia szkód. Część z nich przy­je­cha­ła z Nowe­go Brunsz­wi­ku, Quebe­cu i Onta­rio. W pogo­to­wiu będą też pra­cow­ni­cy leśni. Zało­gi roz­pocz­ną usu­wa­nie szkód, gdy tyl­ko zro­bi się bezpiecznie.

reklama

Hutt zazna­cza, że miesz­kań­cy pro­win­cji powin­ni być przy­go­to­wa­ni na prze­rwę w dosta­wie prądu.

W Nowym Brunsz­wi­ku mete­oro­lo­dzy zapo­wia­da­ją sil­ne opa­dy desz­czu – do 50 mm w Fre­de­ric­ton, a do 100 mm w Saint John i Monc­ton. Na Wyspie Księ­cia Edwar­da według pro­gnoz spad­nie 100 mm desz­czu, a wia­try będą docho­dzić do 120 km/h. Hur­gan ma przejść nad P.E.I. naj­póź­niej w nie­dzie­lę rano. Zanim doj­dzie do Nowej Fun­dlan­dii, stra­ci na sile.

***

Krze­sła ogro­do­we nadal na zewnątrz? Ubez­pie­czy­cie­le ostrze­ga­ją miesz­kań­ców Nowej Szko­cji, że mogą pono­sić odpo­wie­dzial­ność za spo­wo­do­wa­ne przez nie szkody.

Wła­dze wzy­wa­ją miesz­kań­ców Nowej Szko­cji, aby doło­ży­li wszel­kich sta­rań, aby ogra­ni­czyć szko­dy, któ­re mogą być spo­wo­do­wa­ne przez hura­gan Dorian, któ­ry w sobot­nie popo­łu­dnie ma dotrzeć do prrowincji.

Pro­gno­zy prze­wi­dy­wa­ły, że hura­gan Dorian przy­nie­sie wia­try o pręd­ko­ści oko­ło 120 km/h, z podmu­cha­mi nawet do 150 km/h.

„Ape­lu­je­my, aby miesz­kań­cy scho­wa­li wszyst­ko, co mogło­by latać w powie­trzu — para­so­le, meble ogro­do­we, zabaw­ki, doni­ce” — powie­dzia­ła Eri­ca Fleck, urzęd­nik Hali­fax Regio­nal Muni­ci­pa­li­ty. „Wszyst­ko, co może stać się poci­skiem w warun­kach sil­ne­go wia­tru, któ­re­go się spodziewamy”.

Cen­trum zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go będzie obsa­dzo­ne przez całą dobę, dopó­ki Dorian nie przej­dzie poza prowincję.

Zigno­ro­wa­nie tych ostrze­żeń może spo­ro kosz­to­wać ostrze­ga Aman­da Dean z Insu­ran­ce Bure­au of Canada.„Możesz poten­cjal­nie pono­sić odpo­wie­dzial­ność, szcze­gól­nie tam, gdzie wszyst­kie szcze­ble admi­ni­stra­cji rzą­do­wej, ostrze­ga­ły  przed sil­nym wia­trem. „Roz­sąd­na oso­ba zabez­pie­czy­ła­by te przedmioty”.

„Ozna­cza to, że jeśli two­ja tram­po­li­na uszko­dzi okno  sąsia­da, to obcią­żo­na zosta­nie two­ja poli­sa ubez­pie­cze­nio­wa — tłu­ma­czy. — Będzie to rosz­cze­nie wobec two­jej poli­sy ubezpieczeniowej”.