Nie­zasz­cze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy zasta­na­wia­ją się, dla­cze­go rząd fede­ral­ny nadal utrzy­mu­je dla nich zakaz podró­ży — czy­ta­my w wia­do­mo­ściach CBC.

Por­tal poda­je histo­rię Tamik McIn­tosh z Bramp­ton, któ­ra w zeszłym mie­sią­cu nie mogła wsiąść do samo­lo­tu, by pole­cieć na Jamaj­kę, na pogrzeb dziad­ka i teraz codzien­nie  szu­kaw wia­do­mo­ściach jakich­kol­wiek wska­zó­wek, kie­dy Kana­da może znieść zakaz,  aby w koń­cu mogła udać się na Jamajkę.

Zakaz   — któ­ry wszedł w życie w listo­pa­dzie 2021 r. w celu zwięk­sze­nia wskaź­ni­ków szcze­pień — unie­moż­li­wia nie­zasz­cze­pio­nym Kana­dyj­czy­kom podróż samo­lo­tem lub pocią­giem zarów­no w kra­ju, jak i za gra­ni­cę. Teraz, gdy ogra­ni­cze­nia COVID-19 szyb­ko są likwi­do­wa­ne,  nie­zasz­cze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy zasta­na­wia­ją się, dla­cze­go rząd fede­ral­ny nadal utrzy­mu­je ten prze­pis. „Nie sądzę, żeby to było spra­wie­dli­we”, powie­dzia­ła McIn­tosh, któ­ra nadal ma zastrze­że­nia do szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid i uwa­ża, że ma pra­wo wybo­ru – powiedziała.

reklama

Ponad 85 pro­cent Kana­dyj­czy­ków w wie­ku pię­ciu lat i wię­cej jestjuż w peł­ni zaszcze­pio­nych a pro­win­cje Kana­dy rezy­gnu­ją z więk­szo­ści lub wszyst­kich swo­ich naka­zów szcze­pion­ko­wych. Ozna­cza to, że nie­zasz­cze­pio­ne oso­by mogą wró­cić do takich miejsc, jak restau­ra­cje, siłow­nie  czy impre­zy sportowe.

Są rów­nież mile widzia­ni w wie­lu kra­jach,  jak Anglia , Irlan­dia , Islan­dia i Nor­we­gia , któ­re zre­zy­gno­wa­ły ze wszyst­kich ogra­ni­czeń podró­ży zwią­za­nych z COVID-19. Inne kra­je, takie jak Gre­cja i Jamaj­ka , zezwa­la­ją nie­szcze­pio­nym podróż­ni­kom na wjazd z ujem­nym wyni­kiem testu COVID-19.

Dyrek­tor ds. Zdro­wia Publicz­ne­go Kana­dy, dr Tere­sa Tam, powie­dzia­ła, że ​​Otta­wa doko­nu­je prze­glą­du swo­ich naka­zów. Zasu­ge­ro­wa­ła jed­nak, że obec­ne odro­dze­nie się przy­pad­ków COVID-19 na całym świe­cie może opóź­nić  plan usu­wa­nia ograniczeń.

„Poten­cjał odro­dze­nia się Omi­cron, szcze­gól­nie pod­typ BA.2, może nadal wystę­po­wać. Myślę więc, że cze­ka­my, aby zoba­czyć, co sta­nie się z tą sytu­acją” – powie­dzia­ła na posie­dze­niu komi­sji zdro­wia Izby Gmin w poniedziałek.

Na tym samym spo­tka­niu mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los nie przed­sta­wił har­mo­no­gra­mu zakoń­cze­nia fede­ral­nych naka­zów doty­czą­cych szcze­pień, ale powie­dział, że decy­zja będzie opar­ta na wie­lu czyn­ni­kach, w tym licz­bie przy­pad­ków COVID-19, słab­ną­cej odpor­no­ści i wskaź­ni­kach szcze­pień. Cho­ciaż wskaź­nik szcze­pień w Kana­dzie jest wyso­ki, Duc­los zauwa­żył, że mniej niż 60 pro­cent doro­słych Kana­dyj­czy­ków otrzy­ma­ło daw­kę przypominającą.

Obec­nie Kana­dyj­czy­cy nie potrze­bu­ją zastrzy­ku przy­po­mi­na­ją­ce­go, aby kwa­li­fi­ko­wać się jako w peł­ni zaszczepieni.

Wie­le osób zaszcze­pio­nych nadal cho­ru­je na COVID-19, zauwa­ża ekspert
Nie­któ­rzy leka­rze twier­dzą, że nad­szedł czas, aby Kana­da ponow­nie prze­my­śla­ła  wymóg peł­ne­go zaszcze­pie­nia dla podróżnych.

Lekarz cho­rób zakaź­nych, dr Zain Cha­gla, wska­zu­je, że wie­le osób, któ­re zosta­ły zaszcze­pio­ne, rów­nież zara­ża COVID-19. „Wie­dząc, że dwie daw­ki szcze­pio­nek praw­do­po­dob­nie nie zapo­bie­gną  prze­no­sze­niu, napraw­dę zaczy­na pod­wa­żać to twier­dze­nie jako­by ten nakaz miał na celu [zapo­bie­ga­nie] prze­no­sze­niu” – powie­dział Cha­gla, któ­ry pra­cu­je w St. Jose­ph’s Heal­th­ca­re Hamilton.

“Lot samo­lo­tem i sie­dze­nie w tłu­mie na sta­dio­nie Sco­tia­bank Cen­ter na grę Rap­tors — nie­sie ze sobą to samo nie­wiel­kie ryzy­ko — doda­je ale aby lecieć trze­ba oka­zać dowód peł­ne­go zaszcze­pie­nia a do wej,cia na sta­dion jest on niepotrzebny.

Odmien­ne sta­no­wi­sko zaj­mu­je epi­de­mio­log Naze­em Muha­ja­ri­ne. Jego zda­niem nakaz szcze­pień dla podróż­nych w Kana­dzie powi­nien pozo­stać do cza­su, gdy więk­szość świa­to­wej popu­la­cji zosta­nie w peł­ni zaszcze­pio­na. (sic!)