W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia mia­ło miej­sce  momen­ta­mi burz­li­we spo­tka­nie z przy­by­ły­mi z Pol­ski Anto­nim Macie­re­wi­czem i Pio­trem Naim­skim. Przed­sta­wia­my obszer­ne frag­men­ty — pomi­nię­cia wyni­ka­ją ze wzglę­dów tech­nicz­ny­chi nie są więk­sze niż 2 proc. cza­su spotkania