Pierw­szy w histo­rii bene­fis Radia 7 odbył się w ubie­głą sobo­tę, 7 wrze­śnia w Toron­to. Impre­za mia­ła miej­sce w pięk­nych ogro­dach Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP i oka­za­ła się praw­dzi­wym suk­ce­sem. Dopi­sa­ło wszyst­ko: goście (czy­li Pań­stwo, za co w imie­niu Radia ser­decz­nie dzię­ku­ję), pogo­da, arty­ści, kuch­nia i open bar. Nastrój był wspa­nia­ły; uśmie­chy nie scho­dzi­ły z twa­rzy publicz­no­ści, potra­wy były pysz­ne, a nasi wyko­naw­cy znów poka­za­li praw­dzi­wą klasę.

Skąd w ogó­le idea takie­go Bene­fi­su? Otóż Radio 7 wkrót­ce obcho­dzić będzie 20-lecie swo­jej dzia­łal­no­ści. Nie­ste­ty, rocz­ni­cę tę obcho­dził będzie rów­nież radio­wy sprzęt: kom­pu­te­ry, mikro­fo­ny i stół mik­ser­ski, bez któ­rych pro­gram nie może być realizowany.

Ja oso­bi­ście współ­pra­cu­ję z Radiem 7 od same­go począt­ku i pamię­tam dokład­nie, że korzy­sta­my z tych samych mik­se­rów, mikro­fo­nów czy kom­pu­te­rów od 20 lat. Owszem, cią­gle jeste­śmy w ete­rze, ale z uwa­gi na wiek urzą­dzeń, pew­ne­go dnia może zapaść w stu­diu cisza… Było­by to fatal­ne, zarów­no dla słu­cha­czy naszej roz­gło­śni, jak i dla polo­nij­ne­go biz­ne­su – prze­cież na ante­nie radio­wej pro­mu­je się nie tyl­ko pol­ską kul­tu­rę i tra­dy­cję, ale rów­nież lokal­ne fir­my i ich usłu­gi, napę­dza­ją­ce polo­nij­ny biznes.

reklama

Z dumą wspo­mnę, iż kil­ka mie­się­cy temu zosta­łem part­ne­rem Radia 7, stąd moje zaan­ga­żo­wa­nie w życie Radia, rów­nież „po godzi­nach”. I kie­dyś, wraz z Rober­tem, Aga­tą i Tom­kiem wpa­dli­śmy na pomysł, by, zamiast wycią­gać rękę o dona­cję na zakup sprzę­tu radio­we­go, zor­ga­ni­zo­wać galę uro­dzi­no­wą „Sió­dem­ki”, wraz ze zbiór­ką fun­du­szy na ten cel. To Pań­stwo — wier­ni słu­cha­cze, wspar­li naszą ini­cja­ty­wę, zaku­pu­jąc „cegieł­ki”, któ­re, po odję­ciu kosz­tów impre­zy, pozwo­lą nam wresz­cie wymie­nić sprzęt w stu­diu radiowym.

Gdy wie­dzie­li­śmy już co, zasta­na­wia­li­śmy się gdzie i kie­dy… I wte­dy przy­szedł nam do gło­wy Kon­su­lat. Napi­sa­łem w tej spra­wie do Kon­su­la Gene­ral­ne­go RP, Pana Krzysz­to­fa Grzel­czy­ka, ale nie spo­dzie­wa­łem się, że zare­agu­je on tak szyb­ko i życz­li­wie. Już następ­ne­go dnia odby­li­śmy spo­tka­nie „na szczy­cie”, i w cią­gu zale­d­wie paru godzin jasne było, że Kon­su­lat Gene­ral­ny uży­czy nam swo­ich ogro­dów. Uzna­li­śmy też, że wrze­sień to dosko­na­ły czas na event w ple­ne­rze – pogo­da nadal jest pięk­na, a znacz­na więk­szość Polo­nii już powró­ci­ła z waka­cyj­nych wojaży.

Pan Kon­sul Gene­ral­ny, jako gospo­darz pla­ców­ki kon­su­lar­nej, od począt­ku pod­kre­ślał zna­cze­nie tej impre­zy i celu, z jakim się ona wią­że. W chwi­li obec­nej Radio 7 inte­gru­je Polo­nię, pozwa­la nam cele­bro­wać nasz język i kul­tu­rę, jest waż­ną plat­for­mą medial­ną. Czy ktoś z naszych licz­nych słu­cha­czy chciał­by budzić się przy innych ryt­mach i innej mowie?  Nie­ste­ty, Radio 7 co mie­siąc musi wno­sić opła­ty za czas ante­no­wy, za wyna­jem loka­lu na stu­dio, i opła­cać wyna­gro­dze­nie pra­cow­ni­ków. Kosz­ty sta­łe są obec­nie tak wyso­kie, że roz­gło­śni nie uda­je się zaosz­czę­dzić środ­ków na zakup nowe­go sprzę­tu stu­dyj­ne­go. I wła­śnie ta kwe­stia była celem naszej imprezy.Rów­nie wspa­nia­le zare­ago­wa­li na nasz apel arty­ści. Dosłow­nie każ­dy, do kogo się zwró­ci­li­śmy natych­miast wyra­żał zgo­dę na udział w gali, jed­no­cze­śnie, (co jest ogrom­nie cen­ne) – rezy­gnu­jąc z hono­ra­rium. Dla­cze­go? Każ­dy był zda­nia, że to dosko­na­ły pomysł i bar­dzo szla­chet­ny cel. Zresz­tą, dzię­ki pro­mo­cji na ante­nie, odby­ło się wie­le ich kon­cer­tów. Jestem prze­ko­na­ny, że gdy­by­śmy zwró­ci­li się z taką proś­bą do wszyst­kich pol­skich arty­stów w Kana­dzie, wystę­py trwa­ły­by tydzień! Ser­decz­nie Wam wszyst­kim dzię­ku­ję, jeste­ście wspa­nia­li! Z muzy­ka­mi z Mr. Sys­tem przy­jaź­nię się od lat, i wiem, że Mariusz Micha­łek i Miro­sław Wysoc­ki rów­nież cenią sobie naszą rela­cję. Obaj od same­go rana usta­wia­li w Kon­su­la­cie sprzęt (ich wła­sny, któ­ry obsłu­żył całą impre­zę!), a następ­nie czu­wa­li, by wszy­scy arty­ści mie­li wła­ści­we brzmie­nie. Kie­dy zagra­li na koniec ostat­ni swój prze­bój, nogi same wyrwa­ły się do tań­ca… Super!

Nie­co inny cha­rak­ter muzycz­ny zapre­zen­to­wa­ła dixi­lan­do­wa gru­pa pro­wa­dzo­na przez Ryszar­da Pen­ku­la, o prze­wrot­nej nazwie „Nikt nic nie wie”. Dość szyb­ko wpro­wa­dzi­li zachwy­co­ną publicz­ność w plą­sy, za co im rów­nież skła­dam podzię­ko­wa­nia. „Non Stop Illu­sion” i Graż­ka przy­po­mnie­li nam sze­reg stan­dar­dów jaz­zo­wych, a Jarec­ki i Majew­ski stwo­rzy­li roman­tycz­ny kli­mat fan­ta­zji i marzeń. Nato­miast Ania Cyzoń porwa­ła wszyst­kich ener­gią i rewe­la­cyj­ny­mi aran­ża­cja­mi swo­ich wła­snych utwo­rów. Bra­wo! Nie­spo­dzian­ką wie­czo­ru był występ Mag­dy Papierz z kaba­re­tu „Pod Bań­ką”, zaś Woj­tek Gawę­da przy­go­to­wał sze­reg aneg­dot i dow­ci­pów z dają­cym do myśle­nia mora­łem. Nie­za­wod­ny DJ Jack wypeł­nił impre­zę muzycz­nie, nada­jąc jej wart­kie tem­po. Cała zało­ga Radia 7 jest Wam bar­dzo wdzięcz­na za Waszą pra­cę i inicjatywę.

Podzię­ko­wa­nie skła­dam też Krzysz­to­fo­wi Saj­da­ko­wi, któ­ry, cał­ko­wi­cie spo­łecz­nie, od rana do nocy czu­wał nad wszyst­kim od stro­ny tech­nicz­nej i oświe­tle­nia. Gdy zapadł zmierzch, sce­na była pro­fe­sjo­nal­nie oświe­tlo­na (i nie musie­li­śmy świe­cić ocza­mi, ha ha!). A sce­na była w Kon­su­la­cie dzię­ki nie­zwy­kle życz­li­wej pomo­cy pani Tere­sy Wierz­bic­kiej, któ­ra pomo­gła nam są wypo­ży­czyć z Coper­ni­cus Lod­ge. Dziękujemy.

Zna­ne jest powie­dze­nie, że jak Polak głod­ny, to zły. Ale w cza­sie Bene­fi­su głód nam nie gro­ził. Dzię­ki pysz­nym daniom z fir­my cate­rin­go­wej Tere­sy i Mag­dy Sza­rek oraz wspa­nia­łym wypie­kom od Mudel’s Bake­ry i Deli wszy­scy chwa­li­li jedze­nie. A kie­dy spra­wy nale­ża­ło „oprzeć o bar”, oka­za­ło się, że PMA posta­ra­ła się, by dobrych trun­ków było pod dostat­kiem, a pro­wa­dzą­ca bar Ilo­na Girzew­ska dba­ła, aby kie­li­chy były pełne!

Krót­kie i „do rze­czy” prze­mó­wie­nie Kon­su­la Gene­ral­ne­go RP, Pana Krzysz­to­fa Grzel­czy­ka otwo­rzy­ło ofi­cjal­ną część Bene­fi­su. Następ­nie wysłu­cha­li­śmy bar­dzo miłych pozdro­wień od Nata­lii Kusen­do­wej MP (odczy­ta­nych przez jej Mamę). Obec­ni byli współ­pra­cow­ni­cy Radia 7 jak Wła­dy­sław Lizoń MP, Woj­ciech Michał Woj­na­ro­wicz, Leszek Dzia­dec­ki i wie­lu innych.

Praw­dzi­wy­mi gwiaz­da­mi wie­czo­ru byli Aga­ta Kuśnie­re­wicz i Tomek Piwo­wa­rek – na co dzień pro­wa­dzą­cy poran­ne Radio 7. W sobo­tę popro­wa­dzi­li oni Bene­fis w kon­wen­cji „Radio 7 w ple­ne­rze” i w obec­no­ści publicz­no­ści. Była to fan­ta­stycz­na oka­zja do spo­tka­nia się twa­rzą w twarz z ludź­mi, któ­rych sły­szy­my na co dzień, ale nie mie­li­śmy szan­sy nigdy ich zobaczyć.

Pomi­mo, że przy­go­to­wa­nie tak duże­go i pre­sti­żo­we­go even­tu zaję­ło nam mnó­stwo cza­su i ener­gii – było war­to! Ja z wiel­ką przy­jem­no­ścią zauwa­ża­łem miłe gesty, wza­jem­ne uśmie­chy i bar­dzo ser­decz­ne roz­mo­wy. Atmos­fe­ra wza­jem­nej życz­li­wo­ści, koją­ca muzy­ka, zapach ogro­dów, pięk­ny widok jezio­ra i łagod­na bry­za na oświe­tlo­ne wie­czo­rem Toron­to spo­wo­do­wa­ły, że wie­le osób pod­cho­dzi­ło do mnie pyta­jąc kie­dy będzie następ­na impre­za… Bo już byli goto­wi zade­kla­ro­wać swo­ją obec­ność. Muszę przy­znać, że sam uwa­żam, że war­to kon­ty­nu­ować tra­dy­cję obcho­dów uro­dzin Radia i zapew­niam, że nie będzie to za następ­ne 20 lat.

W imie­niu swo­im oraz zało­gi Radia 7 dzię­ku­ję Panu Kon­su­lo­wi Krzysz­to­fo­wi Grzel­czy­ko­wi i pra­cow­ni­kom pol­skie­go Kon­su­la­tu za współ­or­ga­ni­za­cję tego waż­ne­go dla Polo­nii wyda­rze­nia. Dzię­ku­ję też spon­so­rom, a są to: Peter Miel­żyn­ski Agen­cy, Pol­ska Cre­dit Union, Doma­tor Team, For­ho­mes Win­dows & Doors, Księ­gar­nie Pegaz, Nova Prin­ting, Dr. Zając Den­tal Cli­nic, Sła­wek Musiał Mort­ga­ge Bro­ker, Advan­ta­ge Gro­up of Finan­cing, Euro­Max, Poli­mex, Smart Fur­ni­tu­re, Eider Natu­ral Her­bal Vil­la­ge. Skła­dam też gorą­ce podzię­ko­wa­nia fun­da­to­rom nagród na Lote­rię radio­wą: Real­ty Exe­cu­ti­ves Doma­tor, Aggie Janiak Agen­cy, 5TH Ave­nue, Advan­ta­ge Gro­up of Finan­ce i Queen Syre­na Tra­vel, Poli­mex, Hur­tow­ni Maia­mi, pan Daniel, Ekran Film Festi­val, Holi­stic Healing Cli­nic, Pegaz, Euro­Max, Patri­cia Bara­now­ski — praw­nik, Euro­pe­an Mas­sa­ge and Phy­sio­the­ra­py Centr, Este­em Immi­gra­tion Services.

Z całe­go ser­ca dzię­ku­ję też wszyst­kim Pań­stwu któ­rzy kupi­li „cegieł­ki” dla Radia 7 – dzię­ki tej dona­cji będą Pań­stwo obec­ni w stu­diu radio­wym każ­de­go dnia.

Pozdra­wiam, Maciek Cza­pliń­ski 905 278 0007

fot. Justy­na Skawinska