W pią­tek set­ki tysię­cy kana­dyj­skich uczniów mani­fe­sto­wa­ło na uli­cach potrze­bę zaostrze­nia wal­ki z kli­ma­tem korzy­sta­jąc z zor­ga­ni­zo­wa­nych eko-waga­rów.  Oczy­wi­ście, jak w każ­dym sza­leń­stwie, tak rów­nież w tym, “jest metoda”…