4700 zare­je­stro­wa­nych wybor­ców i dwie komi­sje wybor­cze w Kon­su­la­cie RP w Toron­to. Pola­cy miesz­ka­ją­cy w GTA w sobo­tę 12 paź­dzier­ni­ka 2019 gło­so­wa­li w pol­skich wybo­rach parlamentarnych.