Wyemi­gro­wa­łeś z Pol­ski w latach 80-tych sprawdź co dzie­je się z two­imi nie­ru­cho­mo­ścia­mi? Czy nadal są two­ją własnością?

W latach 80 ‑tych wie­lu Pola­ków wyemi­gro­wa­ło do Kana­dy, pozo­sta­wia­jąc swo­je miesz­ka­nia i domy w Pol­sce. Wie­lu z nich wyra­zi­ło zgo­dę na to, aby naj­bliż­sze oso­by, któ­re pozo­sta­ły w Pol­sce, korzy­sta­ły z ich nie­ru­cho­mo­ści w zamian za ich utrzy­ma­nie i opie­kę nad nimi. Czy to bez­piecz­ne roz­wią­za­nie? Nie­ste­ty nie w każ­dym przypadku.

Co to jest zasiedzenie?

Zasie­dze­nie to jed­na z form naby­cia wła­sno­ści rze­czy poprzez jej dłu­go­trwa­łe, fak­tycz­ne posia­da­nie. W dro­dze zasie­dze­nia moż­na nabyć wła­sność każ­dej nie­ru­cho­mo­ści (grun­to­wej, budyn­ko­wej i loka­lo­wej). Moż­na zasie­dzieć tak­że słu­żeb­ność grun­to­wą oraz w pew­nych warun­kach użyt­ko­wa­nie wieczyste.

Zasie­dze­nie nie­ru­cho­mo­ści ile lat?

Posia­dacz nie­ru­cho­mo­ści może nabyć jej wła­sność przez zasie­dze­nie nie­ru­cho­mo­ści, jeże­li posia­da ją jako posia­dacz samo­ist­ny (tzn. wła­da rze­czą jak wła­ści­ciel i trak­tu­je ją jako swo­ją wła­sność, inny­mi sło­wy: fak­tycz­nie ją posia­da, wyra­ża zamiar wyko­ny­wa­nia w sto­sun­ku do niej upraw­nień wła­ści­cie­la, regu­lu­je opła­ty za czynsz, czy doko­nu­je bie­żą­cych napraw i remon­tów) nie­prze­rwa­nie przez 30 lat i wszedł w jej posia­da­nie w złej wierze

Co to zna­czy, że posia­dacz musi cha­rak­te­ry­zo­wać się złą wia­rą posiadania?

W przy­pad­ku gdy posia­dacz w chwi­li naby­cia wie­dział, że rzecz jemu nie przy­słu­gu­je i ist­nie­je jej pra­wo­wi­ty wła­ści­ciel, to wszedł w posia­da­nie rze­czy w złej wierze.

W związ­ku z tym, jeże­li wyjeż­dża­jąc do Kana­dy pozo­sta­wi­łeś miesz­ka­nie lub dom człon­kom swo­jej rodzi­ny i nie pod­pi­sa­li­ście umo­wy naj­mu czy dzier­ża­wy, a upły­nął ter­min, o któ­rym mowa powy­żej, to ist­nie­je duże ryzy­ko że sta­li się oni wła­ści­cie­la­mi two­jej nieruchomości.

Masz jed­nak róż­ne praw­ne roz­wia­nia, któ­re możesz zasto­so­wać, aby zabez­pie­czyć  pra­wo wła­sno­ści jesz­cze teraz, w szcze­gól­no­ści zło­żyć odpo­wied­ni wnio­sek do sądu miej­sca poło­że­nia nie­ru­cho­mo­ści. Taka czyn­ność prze­ry­wa  ter­min zasie­dze­nia i chro­ni przed utra­tą nieruchomości.

W tym celu jest wska­za­nym, aby skon­sul­to­wać się z praw­ni­kiem na tere­nie Pol­ski i otrzy­mać odpo­wied­nie wspar­cie w tym zakre­sie. Czas jest bar­dzo waż­ny, nie czekaj!

Adw. Kata­rzy­na Lewic­ka- Krzysztowczyk,

Tel: 0048 509790297

Email:lewicka.awokat@gmail.com