“Płat­ki i skrzy­dła” to podróż przez łąki peł­ne kwia­tów i moty­li. Powięk­szo­ne do ogrom­nych roz­mia­rów astry i sto­krot­ki wita­ją nad­la­tu­ją­ce pazie kró­lo­wej i admi­ra­ły. Kwia­ty nama­lo­wa­ła Helen Lucas, moty­le wycza­ro­wa­ła paste­la­mi Gra­ży­na Tonkiel.

Helen Lucas przy­zna­je, że nie zna się dobrze na kwia­tach, malu­je swo­je odczu­cia, radość patrze­nia na bar­wy i kształ­ty. Gra­ży­na Ton­kiel prze­ciw­nie, rysu­je paste­la­mi pre­cy­zyj­ne por­tre­ty moty­li i ota­cza je płat­ka­mi zło­ta. Tak jak kwia­ty Helen Lukas, moty­le Gra­ży­ny Ton­kiel są kil­ka­krot­nie powięk­szo­ne. Przy­cią­ga­ją uwa­gę sub­tel­ną linią i pięk­nym połą­cze­niem kolorów.

Obie artyst­ki chwy­ta­ją ulot­ne pięk­no dzie­ląc się z nami swo­im zachwy­tem. Patrząc na deli­kat­ne płat­ki i skrzy­dła, nie­od­par­cie myśli­my o kru­cho­ści, o prze­mi­ja­niu. Gra­ży­na Ton­kiel, któ­ra z pasją stu­diu­je życie moty­li, przy­zna­je, że wie­lu gatun­kom gro­zi wygi­nie­cie i ape­lu­je o ich ochro­nę. Z racji swo­jej boga­tej wie­dzy w tej dzie­dzi­nie jest zapra­sza­na przez zna­czą­ce kana­dyj­skie orga­ni­za­cje do wygła­sza­nia wykła­dów i poga­da­nek. Jej peł­ne żar­li­wo­ści i entu­zja­zmu sło­wa w połą­cze­niu z arty­stycz­ny­mi por­tre­ta­mi tych “fru­wa­ją­cych poematów“to jesz­cze jeden krok do oca­le­nia giną­ce­go piękna.

Ewa Chwoj­ko – Kura­tor Galerii

Wysta­wa PETALS & WINGS w Geo­r­gi­na Arts Cen­tre & Gal­le­ry, Sut­ton, On. jest otwar­ta do 8 grud­nia, 2019.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej: www. gacag.com