Koniec straj­ku w CN

Związ­ki Team­sters Cana­da poin­for­mo­wa­ły, że zawar­ły wstęp­ne poro­zu­mie­nie z Cana­dian Natio­nal Rail­way Co. w spra­wie odno­wie­nia ukła­du zbio­ro­we­go dla ponad 3000 kon­duk­to­rów, maszy­ni­stów i innych pracowników.

Szcze­gó­ły umo­wy, któ­ra musi zostać raty­fi­ko­wa­na przez człon­ków związ­ku, nie były dostępne.

W zeszłym tygo­dniu robot­ni­cy roz­po­czę­li strajk, któ­ry zatrzy­mał pocią­gi towa­ro­we w całym kraju.

reklama

Rząd fede­ral­ny musiał sta­wić czo­ła rosną­cej pre­sji, aby zakoń­czyć strajk — albo poprzez szyb­ką media­cję, wią­żą­cy arbi­traż lub nakaz powro­tu do pra­cy —   w Quebe­cu zaczę­ło bra­ko­wać pro­pa­nu a potrze­by rol­nic­twa — susze­nia zbóż.

Jed­nak rząd powie­dział,  że naj­szyb­szym spo­so­bem roz­wią­za­nia spo­ru będzie wyne­go­cjo­wa­ne poro­zu­mie­nie osią­gnię­te przy sto­le rozmów.

Zwią­zek podzię­ko­wał pre­mie­ro­wi za posza­no­wa­nie pra­wa robot­ni­ków do straj­ku i podzię­ko­wał za pomoc mini­stra pra­cy Filo­me­ny Tas­si, mini­stra trans­por­tu Mar­ca Gar­ne­au oraz fede­ral­nej służ­by media­cji i kon­cy­lia­cji w osią­gnię­ciu porozumienia.