Śled­czy z Trans­port Safe­ty Board of Cana­da od czwart­ku rano pra­co­wa­li na miej­scu kata­stro­fy lot­ni­czej w King­ston   Ont. Radio­wo­zy poli­cyj­ne zablo­ko­wa­ły ruch na Cre­ek­ford Road, oko­ło dwóch kilo­me­trów od miej­sca zdarzenia

Służ­by ratun­ko­we zosta­ły wezwa­ne w oko­li­ce  Cre­ek­ford Road i Bay­rid­ge Dri­ve oko­ło 18:30  w śro­dę, powie­dział Const. Ash Guthe­inz, rzecz­nik poli­cji w Kingston.

Miej­sce kata­stro­fy jest trud­no dostęp­ne, więc poli­cja posta­no­wi­ła pocze­kać do rana, aby kon­ty­nu­ować śledztwo

reklama

Rzecz­nik TSB, Rox-Anne D’A­oust, poin­for­mo­wał, że samo­lot wystar­to­wał z miej­skie­go lot­ni­ska But­to­nvil­le w Mar­kham  na pół­noc od Toron­to i skie­ro­wał się na lot­ni­sko w Kingston.

Roz­bił się oko­ło 5,5 do 7,5 km na pół­noc od pasa startowego.

D’A­oust powie­dział, że przy­czy­na kata­stro­fy jest jak dotąd nie­zna­na, ale jed­nym z czyn­ni­ków mogła być zła pogoda

Podmu­chy wia­tru osią­ga­ły pręd­kość do 80 km / h. Padał deszcz.

Samo­lot był zare­je­stro­wa­ny w USA.

W czwar­tek poda­no, że ofia­ra­mi jest sie­dem osób, w tym pię­cio­oso­bo­wa rodzina
Pilot Ota­bek Oblo­ku­lov, jego żona, ich dzie­ci w wie­ku 3, 11 i 15 lat oraz inna doro­sła para, Bobo­mu­rod Nabiew i jego żona, któ­rzy miesz­ka­li w oko­li­cy Toron­to, wszy­scy zgi­nę­li na miejscu.

Nabiew i jego żona byli sta­ły­mi miesz­kań­ca­mi Kana­dy i pocho­dzi­li z Uzbekistanu.

Piper PA-32 kie­ro­wał się do Quebec City z But­to­nvil­le Muni­ci­pal Air­port w Mar­kham, Ont.,

TSB poin­for­mo­wa­ła w czwar­tek, że samo­lot zmie­nił kurs na Kingston.

Kon­fi­gu­ra­cje Piper PA-32, lepiej zna­ne jako Che­ro­kee Six, mogą mieć sześć lub sie­dem miejsc, ale w samo­lo­cie było sześć miejsc.

Rzecz­nik TSB Chris Krep­ski powie­dział, że agen­cja fede­ral­na będzie współ­pra­co­wać z ame­ry­kań­ską Naro­do­wą Radą Bez­pie­czeń­stwa Trans­por­tu, ponie­waż samo­lot był zare­je­stro­wa­ny w Sta­nach Zjednoczonych.