Witam Pań­stwa. W mate­ria­le w TV Repu­bli­ka, pan Anto­niak, pani Kania, pan Sakie­wicz opu­bli­ko­wa­li mate­riał na temat mojej skrom­nej oso­by. Nie mając jed­nak nic na mój temat- chy­ba jako jedy­ny dzia­łacz polo­nij­ny doko­na­łem lustra­cji swo­jej oso­by w IPN, mam zaświad­cze­nie- panie i pano­wie z Gaze­ty Pol­skiej doko­na­li ohyd­nej mani­pu­la­cji ata­ku­jąc moje­go zmar­łe­go ojca oraz moją sio­strę, pra­cow­ni­ka nauko­we­go, archi­wist­kę. W mate­ria­le zarzu­ci­li jej, że robi­ła dok­to­rat w Moskwie! Otóż moja sio­stra robi­ła dok­to­rat na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim w dzie­dzi­nie archi­wi­sty­ki i jako temat pra­cy obra­ła sobie Mord w Katy­niu. W związ­ku z tym zosta­ła odde­le­go­wa­na do Moskwy aby odna­leźć jakie­kol­wiek doku­men­ty na temat Katy­nia w archi­wach moskiew­skich. Przy­pła­ci­ła to cięż­ką cho­ro­bą, ponie­waż zosta­ła zatru­ta. Jeż­dzi­ła do Moskwy przez kil­ka lat. W wyni­ku jej pra­cy nauko­wej powsta­ła wie­lo­to­mo­wa publi­ka­cja żró­dło­wa na temat zbrod­ni katyń­skiej, publi­ka­cja, któ­ra do dzi­siaj sta­no­wi żró­dło dla wszyst­kich redak­to­rów, pisa­rzy, dzien­ni­ka­rzy, naukow­ców i fil­mow­ców któ­rzy chcą cokol­wiek napi­sać na temat Katy­nia. Za ten wysi­łek dla Pol­ski zosta­łą odzna­czo­na przez Ś. P. Pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go naj­wyż­szym odzna­cze­niem cywil­nym, Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski. Jak nisko trze­ba upaść, jakim cyni­kiem i war­cho­łem trze­ba być, aby teraz wyko­rzy­sty­wać mojej sio­stry wyjaz­dy do Moskwy, wyjaz­dy w celu dotar­cia i upu­blicz­nie­nia w wydaw­nic­twie praw­dy o zbrod­ni katyń­skiej jako “dowód” na moją agen­tu­ral­ność. Hań­ba Gaze­cie Pol­skiej i jej zausz­ni­kom! Poni­żej link do ofi­cjal­nej stro­ny Pre­zy­den­ta RP.

https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2008/art,148,521,pamietajmy-dzisiaj-pamietajmy-w-przyszlosci.html

https://www.amazon.com/Katyn-Dokumenty-zbrodni-Echa-Katynia/dp/B009I2FWU4

Witold Rosow­ski


Nasz komen­tarz: Nawet będąc pro­pa­gan­dy­stą nie trze­ba zni­żać się do bycia oso­bą, któ­rą zazwy­czaj nazy­wa się przy uży­ciu słów nie­cen­zu­ral­nych, nie­ste­ty dzien­ni­ka­rze usłuż­ni dla PiS coraz czę­ściej tę gra­ni­cę prze­kra­cza­ją. A w koń­cu uży­wa­jąc ich metod moż­na spo­ro wyszpe­rać w ich wła­snych ogród­kach rodzin­nych koneksji. 

Napraw­dę nie trze­ba dale­ko szukać. 

Na doda­tek oskar­że­nie o rosyj­ską agen­tu­ral­ność depre­cjo­nu­je samo posą­dze­nie o agen­tu­rę; w koń­cu w pol­skim wię­zie­niu kil­ka lat prze­sie­dział czło­wiek podej­rza­ny o bycie agen­tem wpły­wu Rosji. Sko­ro tak, to gdzie są donie­sie­nia do pro­ku­ra­tu­ra na oso­by, któ­rym wspo­mnia­ni pro­pa­gan­dy­ści zarzu­ca­ją powią­za­nia z Moskwą i dla­cze­go te oso­by nadal “buja­ją się po wolności”?

Po pro­stu żenu­ją­cy brak kul­tu­ry i upa­dek przyzwoitości.

Andrzej KumorMate­riał Tele­wi­zji Repu­bli­ka jest tutaj

 

https://telewizjarepublika.pl/cala-prawda-o-patriotach-ze-sputnika,87931.html