Pod­czas week­en­do­we­go ata­ku zimy na dro­gach w GTA i regio­nie Nia­ga­ry doszło do 376 wypad­ków. 12 pojaz­dów uczest­ni­czy­ło w koli­zji na Daven­port i Ave­nue, do któ­rej doszło w nie­dzie­lę oko­ło 10:30 rano. Nikt nie został ran­ny. Potem na miej­sce poje­cha­ły solarki.

Sier­żant OPP Ker­ry Schmidt podał, że w na zjeź­dzie z QEW na Jor­dan Road, w stro­nę Fort Erie, doszło do wypad­ku śmier­tel­ne­go. W tej oko­li­cy padał mar­z­ną­cy deszcz. Zde­rzy­ło się kil­ka samo­cho­dów, a na miej­scu zgi­nę­ła 24-let­nia kobie­ta z St. Catha­ri­nes. Jecha­ła SUV-em, któ­ry ude­rzył w cię­ża­rów­kę. Pali­wo wyla­ło się na jezd­nię. Inne wypad­ki mia­ły miej­sce w Bur­ling­ton i Cambridge.

W King­ston z kolei doszło do karam­bo­lu z udzia­łem 30 pojaz­dów. Samo­cho­dy zde­rzy­ły się na auto­stra­dzie 401, na jezd­ni pro­wa­dzą­cej w kie­run­ku zachod­nim, nie­da­le­ko zjaz­du na Joy­ce­vil­le Road. Na miej­sce ruszy­ły eki­py ratun­ko­we z regio­nu Fron­te­nac. Jed­na oso­ba zgi­nę­ła, 16 osób prze­wie­zio­no do szpi­ta­la, w tym trzy w sta­nie zagra­ża­ją­cym życiu.

reklama

Zima przy­szła nad połu­dnio­we Onta­rio w nie­dzie­lę rano. Przez kil­ka godzin padał mar­z­ną­cy deszcz i kru­pa, a potem śnieg i mar­z­ną­ca mżaw­ka. Na noc z nie­dzie­li na ponie­dzia­łek zapo­wia­da­no już opa­dy śnie­gu. Wiatr w pory­wach osią­gał pręd­kość 70 km/h.

Wła­dze lot­ni­ska Pear­so­na zale­ca­ły podróż­nym, by przed wyj­ściem z domu spraw­dza­li sta­tus swo­ich lotów.