Poli­tyk z Quebe­cu Luc Fer­ran­dez zasu­ge­ro­wał, że euta­na­zję powin­no się roz­sze­rzyć na tych, któ­rzy nie chcą już obcią­żać spo­łe­czeń­stwa swą osobą.

W poście na Face­bo­oku były bur­mistrz Pla­te­au Mont-Roy­al stwier­dził: „Powin­ni­śmy móc zade­cy­do­wać czy z przy­czyn śro­do­wi­sko­wych, spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych,  chce­my uzy­skać wspar­cie dla popeł­nie­nia samo­bój­stwa, aby nie sta­no­wić obcią­że­nia dla naszej rodzi­ny i spo­łe­czeń­stwa, jako takiego”

Zapy­ta­ny o swe komen­ta­rze Fer­ran­dez stwier­dził, że zamie­rza jedy­nie „pogłę­bić dys­ku­sję” na temat wspo­ma­ga­ne­go umie­ra­nia. „Czy nie­mo­ral­ne jest zada­wa­nie pytań” — dodał z oburzeniem.

reklama

Fer­ran­dez mar­twi się, ponie­waż pra­wo nie bie­rze pod uwa­gę moż­li­wo­ści, że pacjent może chcieć umrzeć z przy­czyn śro­do­wi­sko­wych lub ekonomicznych.