Jed­no­dnio­wy strajk nauczy­cie­li publicz­nych szkół śred­nich w Onta­rio został ogło­szo­ny w ‚rodę

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce poin­for­mo­wał, że za pośred­nic­twem media­to­ra Fede­ra­cji Nauczy­cie­li Szkół Śred­nich w Onta­rio (OSSTF) przed­sta­wio­no nowe ramy nego­cja­cyj­ne, ale szef związ­ku twier­dzi, że to nieprawda.

Prze­wod­ni­czą­cy związ­ku OSSTF Harvey Bischof twier­dzi, że zespół nego­cja­cyj­ny związ­ku nie widział żad­nych nowych pro­po­zy­cji od nego­cja­to­rów pro­win­cji od ponie­dział­ko­we­go popołudnia.

Sześć­dzie­siąt tysię­cy nauczy­cie­li szkół śred­nich będzie straj­ko­wać jeden dzień i wró­ci do klas w czwartek.

Począt­ko­wo pre­zy­dent OSSTF Harvey Bischof twier­dził, że moż­na tego unik­nąć, jeśli do tego cza­su zosta­nie osią­gnię­te wstęp­ne poro­zu­mie­nie, jed­nak we wto­rek Bischof uznał, że przy bra­ku postę­pów w roz­mo­wach jed­no­dnio­wy strajk będzie miał miejsce.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce poin­for­mo­wał, że naj­więk­szym pro­ble­mem jest wyna­gro­dze­nie, a nie wiel­kość klas; zwią­zek dąży do pod­wyż­ki wyna­gro­dze­nia o 1,5 miliar­da dola­rów rocz­nie, pod­czas gdy pro­win­cja ofe­ru­je 750 milio­nów dolarów.

Zarów­no nauczy­cie­le publicz­nych szkół pod­sta­wo­wych, jak i lice­al­nych roz­po­czę­li w ubie­głym tygo­dniu strajk włoski

W dniu straj­ku w regio­nie Peel publicz­ne szko­ły śred­nie będą zamknięte,