W nie­dzie­lę po ra en-ty już odby­ło się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie ze Św. Miko­la­jem zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­su­adze. Mikoł­ja spo­tkał się z dzieć­mi dwa razy po sumie w pobli­skim koście­le św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go w Mis­sis­sau­dze oraz po Mszy św. dla dzie­ci. Przy­by­ło bar­dzo dużo gości, w grach i zaba­wach poma­ga­li nauczy­cie­le ze Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go w Kanadzie.