Toron­toń­ska komu­ni­ka­cja miej­ska w pro­po­no­wa­nym budże­cie ope­ra­cyj­nym na 2020 rok chce zwięk­szyć  o 10 cen­tów opła­ty za bilety .

W rapor­cie opu­bli­ko­wa­nym w pią­tek pro­po­no­wa­ne pod­wyż­sze­nie taryf obo­wią­zy­wa­ło­by od 1 mar­ca 2020 r.

Ceny kart dla doro­słych Pre­sto wzro­sły­by do 3,20 $.  Odpo­wied­nio też ceny bile­tów Pre­sto dla senio­rów i mło­dzie­ży, pod­czas gdy mie­sięcz­ny bilet dla doro­słych Pre­sto podro­żał­by o pięć dolarów.

reklama

Ceny bile­tów gotów­ko­wych dla doro­słych pozo­sta­ły­by na tym samym poziomie.

Komi­sja ma nadzie­ję uzy­skać z pod­wyż­ki oko­ło 31,4 milio­na dolarów.

Oko­ło 59 pro­cent fun­du­szy Komi­sji pocho­dzi ze sprze­da­ży bile­tów, 37 pro­cent pocho­dzi od mia­sta, a pozo­sta­łe 4 pro­cent ze źró­deł dodat­ko­wych i rezerw, wyni­ka z raportu.

„Nasz pro­po­no­wa­ny budżet ope­ra­cyj­ny na przy­szły rok wyno­si 2,14 miliar­da dola­rów, co sta­no­wi wzrost o pra­wie 85 milio­nów dola­rów, czy­li 4,1 pro­cent w sto­sun­ku do 2019 roku”, powie­dział pre­zes TTC Rick Leary w wyda­nym w pią­tek oświadczeniu.