Wśród osób, któ­re w tym roku zosta­ły odzna­czo­ne Orde­rem Kana­dy, zna­la­zła się Anne Dagg, zna­na jako “Kró­lo­wa Żyraf” ze wzglę­du na zain­te­re­so­wa­nia nauko­we tymi zwie­rzę­ta­mi. Pra­ca Dagg przez wie­le lat była nie­zau­wa­ża­na aż do momen­tu, gdy w zeszłym roku powstał o niej film doku­men­tal­ny. Dagg zaczę­ła obser­wo­wać żyra­fy w latach 50. i prze­tar­ła szla­ki dla tych, któ­rzy póź­niej byli zna­ni z życia wśród dzi­kich zwierząt.

Dagg miesz­ka w Water­loo, Ont. Mówi, że zawsze cięż­ko pra­co­wa­ła, chcia­ła robić nowe rze­czy i pisa­ła książ­ki o tym, o czym wcze­śniej nigdzie nie uczo­no. Przy­zna­je, że to nie­sa­mo­wi­te, że teraz w koń­cu ludzie to dostrze­gli. Żyra­fy fascy­no­wa­ły ją od dzie­ciń­stwa. Wspo­mi­na, że jej decy­zja o wyjeź­dzie do Afry­ki i roz­po­czę­ciu obser­wa­cji żyraf była uzna­wa­na za sza­lo­ną. Zaowo­co­wa­ła jed­nak jed­nym z pierw­szych pod­ręcz­ni­ków zawie­ra­ją­cych wie­dzę o tym gatun­ku. Dagg doda­je, że w cza­sach, gdy pro­wa­dzi­ła bada­nia, kobie­tom w świe­cie nauki nie było łatwo. Jej też pod­ci­na­no skrzydła.

W pią­tek poda­no nazwi­ska 120 osób nomi­no­wa­nych do Orde­ru Kana­dy. Pięć osób otrzy­ma­ło naj­wyż­szy tytuł “com­pa­nion”, 38 — tytuł “offi­cer”, a 77 — “mem­ber”. Wśród wyróż­nio­nych są poli­ty­cy (m.in. były pre­mier Ste­phen Har­per), spor­tow­cy (np. hoke­ist­ka Caro­li­ne Ouel­let­te), dzien­ni­ka­rze (np. Phil­lip Craw­ley), naukow­cy, dzia­ła­cze spo­łecz­ni (Lor­na Wanosts’a7 Wil­liams wal­czą­ca o zacho­wa­nie języ­ka Indian i John Ama­go­alik, zna­ny jako “Ojciec Nuna­vu­tu” ze wzgle­du na swój udział w two­rze­niu tery­to­rium), filan­tro­pi, twór­cy sztu­ki (reży­ser James Came­ron, akto­rzy Xavier Dolan i pocho­dzą­cy z lud­no­ści rdzen­nej John­ny Nur­raq Seota­ituq Issa­luk, współ­za­ło­ży­ciel Cirque de Sole­il Gil­les Ste-Cro­ix, pro­du­cent muzycz­ny Brian Ahearn).

Reklama