Justin Tru­de­au wró­cił z ponad dwóch tygo­dni waka­cji na Kosta­ry­ce z bro­dą, jak widać na zdję­ciu z kon­ta  jego foto­gra­fa Ada­ma Scot­tie­go na Instagramie.

Nie jest jasne, czy bro­da zosta­nie na sta­łe, czy tyl­ko jest to doraź­ny sku­tek nie zawra­ca­nia sobie gło­wy gole­niem pod­czas waka­cji, bo biu­ro pre­mie­ra nie udzie­li­ło infor­ma­cji w tej sprawie.

Tru­de­au jest pierw­szym pre­mie­rem, któ­ry nosi bro­dę od cza­sów Mac­ken­zie Bowell, któ­ry urzę­do­wał w latach 1894–1896.

reklama

Wyglą­da na to, że może to być nowy ima­ge sto­sow­ny do dekla­ro­wa­ne­go przez Tru­de­au bar­dziej biz­ne­so­we­go podej­ścia w trak­cie dru­giej kaden­cji — twier­dzą komentatorzy.