Według rzecz­ni­ka Kana­dyj­skie­go Kon­gre­su Irań­skie­go  koniec ferii zimo­wych w szko­łach i ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści podró­ży mię­dzy Ira­nem a Kana­dą przy­czy­ni­ły się do tak dużej licz­by kana­dyj­skich ofiar ukra­iń­skie­go samo­lo­tu, któ­ry roz­bił się wkrót­ce po star­cie z Teheranu.

Wszyst­kie 176 oso­by na pokła­dzie boein­ga Ukra­ine Inter­na­tio­nal Air­li­nes Fli­ght PS752 zgi­nę­ły w śro­dę rano, w tym 138 pasa­że­rów podró­żu­ją­cych do Kana­dy, z któ­rych wie­lu było stu­den­ta­mi, ucznia­mi, naukow­ca­mi, lub wykła­dow­ca­mi powią­za­ny­mi ze szko­ła­mi w całym kraju.

„Nie­ste­ty z powo­du sank­cji spo­łecz­ność irań­sko-kana­dyj­ska nie ma wie­lu moż­li­wo­ści bez­po­śred­niej podró­ży do Ira­nu, a te, któ­re są dostęp­ne, nie są tanie”, powie­dział Younes Zan­gia­ba­di czło­nek zarzą­du ICC.

REKLAMA

63 zabi­tych było oby­wa­te­la­mi Kanady.

Kana­da zerwa­ła sto­sun­ki dyplo­ma­tycz­ne z Ira­nem w 2012 r. Nie ma bez­po­śred­nich lotów mię­dzy Kana­dą a Ira­nem, co ozna­cza, że ​​pasa­że­ro­wie muszą korzy­stać z lotów prze­siad­ko­wych. Zan­gia­ba­di powie­dział, że nie mie­li wybo­ru, musie­li wybrać dłuż­szą, ale naj­tań­szą tra­sę przez Kijów.

„Więk­szość z nich, zwłasz­cza stu­den­tów, wyje­cha­ła do Ira­nu na ferie zimo­we i wła­śnie wra­ca­li teraz, gdy zaczy­na się szko­ła” — dodał Zan­gia­ba­di.  Kana­dyj­czy­cy pocho­dzą­cy z Ira­nu czę­sto wybie­ra­ją tę porę roku, aby odwie­dzić krew­nych, gdy dzie­ci nie muszą cho­dzić do szkoły.

„Oso­bi­ście znam dzie­więć osób, któ­re lecia­ły samo­lo­tem. Wszy­scy pole­cie­li na waka­cje do Ira­nu i wła­śnie wracali”.

W spi­sie powszech­nym z 2016 r. 210 405 Kana­dyj­czy­ków wymie­nia Iran jako swój kraj pocho­dze­nia, ale Zan­gia­ba­di okre­śla tę licz­bę bli­żej 300 000, czy­li nie­co mniej niż jeden pro­cent popu­la­cji Kanady.

„Nasza irań­ska spo­łecz­ność kana­dyj­ska od daw­na zwra­ca­ła się do rzą­du w Otta­wie o usta­no­wie­nie bez­po­śred­nich lotów mię­dzy Kana­dą a Ira­nem” — stwierdził.

Podróż przez ame­ry­kań­skie huby nie wcho­dzi w grę, ponie­waż Iran jest jed­nym z kra­jów obję­tych zaka­zem podró­ży wyda­nym przez pre­zy­den­ta USA Donal­da Trum­pa wkrót­ce po obję­ciu urzę­du w stycz­niu 2017 r.

Spo­łecz­ność irań­sko-kana­dyj­ska w Edmon­ton stra­ci­ła 30 osób w katastrofie.

Kana­da jest popu­lar­nym miej­scem stu­dio­wa­nia dla Irańczyków
Dane zebra­ne przez Cana­dian Bure­au for Inter­na­tio­nal Edu­ca­tion, poka­zu­ją, że stu­den­ci z Ira­nu sta­no­wią dwa pro­cent licz­by zagra­nicz­nych stu­den­tów Kana­dy — oko­ło 11 000.

Oprócz Uni­ver­si­ty of Alber­ta uczel­nie, któ­re potwier­dzi­ły, że ich stu­den­ci, wykła­dow­cy lub absol­wen­ci byli na pokła­dzie to:

Uni­ver­si­ty of Manitoba.
Uni­ver­si­ty of Manitoba.
Uni­ver­si­ty of Waterloo.
Uni­ver­si­ty of Windsor.
Uni­ver­si­ty of Bri­tish Columbia.
Western University.
Uni­ver­si­ty of Guelph.
Uni­ver­si­ty of Toronto.
McGill University.
Avi­ron Tech­ni­cal Institute.
Con­cor­dia University.
Dal­ho­usie University.
St. Mary­’s University.
Lan­ga­ra College.

 

Kata­stro­fa w Ira­nie sta­no­wi naj­więk­szą  z udzia­łem Kana­dyj­czy­ków  od cza­su wybu­chu bom­by  na pokła­dzie Boein­ga 747 Air India nad Oce­anem Atlan­tyc­kim u wybrze­ży Irlan­dii w 1985 r., zabi­ja­jąc  329 osób na pokła­dzie, z cze­go 268 sta­no­wi­li Kanadyjczycy.