Kil­ko­ro miesz­kań­ców aglo­me­ra­cji toron­toń­skiej zna­la­zło się na liście 63 Kana­dyj­czy­ków któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie ukra­iń­skie­go samo­lo­tu w Iranie.

Samo­lot linii Ukra­ine Inter­na­tio­nal Air­li­nes do Kijo­wa roz­bił się kil­ka minut po star­cie z głów­ne­go mię­dzy­na­ro­do­we­go lot­ni­ska w Tehe­ra­nie w śro­dę rano. Samo­lot spadł na pola upraw­ne poza sto­li­cą, zabi­ja­jąc wszyst­kie 176 osób na pokładzie.

Przy­czy­na awa­rii jest nadal nieznana.

reklama

W kata­stro­fie zgi­nę­ło wie­lu uczniów ze szkół w okrę­gu York .

Wśród ofiar są też stu­den­ci Uni­ver­si­ty of Toronto.

W opu­bli­ko­wa­nym w śro­dę komu­ni­ka­cie pra­so­wym Uni­ver­si­ty of Toron­to potwier­dza, że zgi­nę­ło sze­ściu stu­den­tów: Moj­ta­ba Abba­sne­zhad, Moham­mad Asa­di Lari, Zey­nab Asa­di Lari, Moham­mad Amin Beiru­ti, Moham­mad Amin Jebel­li i Moham­mad Saleheh.

Fla­gi na wszyst­kich trzech kam­pu­sach U of T będą opusz­czo­ne do pół masztu

Rów­nież Cen­ten­nial Col­le­ge potwier­dził, że pra­cow­nik i jego mło­da rodzi­na, zgi­nę­li w katastrofie.

Dr Razgar Rahi­mi, jego żona Fari­deh Gho­la­mi i ich trzy­let­ni syn Jiwan zosta­li zabi­ci w katastrofie.

Geo­r­ge Brown Col­le­ge potwier­dził, że stu­dent­ka Darya Toghian jest jed­ną z z ofiar. Toghian poje­cha­ła na waka­cje z mat­ką do Ira­nu. Jej mat­ka mia­ła być rów­nież w samo­lo­cie, ale  w ostat­niej chwi­li prze­ło­ży­ła lot. 22-lat­ka lecia­ła z powro­tem do Toron­to na dru­gi semestr..

W oświad­cze­niu wyda­nym w śro­dę bur­mistrz Toron­to, John Tory, stwier­dza że jest „głę­bo­ko zaspo­ru­szo­ny” tragedią.

„Wie­my już, że miesz­kań­cy Toron­to są wśród ofiar — byli naszy­mi przy­ja­ciół­mi, sąsia­da­mi, kole­ga­mi z kla­sy, naszy­mi współ­pra­cow­ni­ka­mi i naszy­mi bliskimi”.

Tory zapo­wie­dział, że fla­gi w City Hall oraz  w East York, Eto­bi­co­ke, Scar­bo­ro­ugh, North York i Yoru zosta­ną obni­żo­ne do pół masztu

Rów­nież  znak Toron­to na Nathan Phil­lips Squ­are zosta­nie przyciemniony.